މ. މަޑުއްވަރީގައި އެއްގަމު ލައިސަންސް ބުރެއް ބާއްވައިފި

މ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގުޅިގެން މ. މަޑުއްވަރީގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި

Read more

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ ލުއި ލޯނު އަދި ޕާރސަނަލް ފައިނޭން ޕްރޮމޯޝަންގެ މަޢުލޫމާތު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް!

ބީއެމްއެލްއިން ފައިނޭންސިން ޚިދުމަތްތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށްވަނީ ޕްރޮމޯޝަނެއް ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މުލީ ބްރާންޗް އިން މި ޕްރޮމޯޝަން ގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް  މިއަދު މުލަކަތޮޅު

Read more

މުލަކަތޮޅު ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އިރުޝާދުދިނުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މި އަތޮޅުގެ ރަށު  ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އިރުޝާދު ދިނުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. 2021 މާރިޗް 02 ވަނަ ދުވަހު 

Read more

މުލަކަތޮޅު ވޭވަށުގައި ސްލިޕްވޭ ހަދާ ސަރަހައްދާއި، ސްލިޕްވޭއަށް ދާ މަގުގެ މިންތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކޮށްފި

މުލަކަތޮޅު ވޭވަށުގައި ސްލިޕްވޭ ހަދާ ސަރަހައްދާއި، ސްލިޕްވޭއަށް ދާ މަގު ސާވޭކޮށް، މިންތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދެ މުވައްޒަފުން ކަމުގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ

Read more

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ” ޕްރޮބްލަމް އެނަލައިޒިސް އެންޑް ޑިސިސަން މޭކިންގ” މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމާއި، މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު 09:00 އިން

Read more

މ. ދިއްގަރު ސްކޫލް ގެ 39 ވަނަ އަހަރީދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެއްޖެ!

މ. ދިއްގަރު ސްކޫލް ގެ 39 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްޞަ ހަފުލާގައި މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙްމަދު ޙަސަނާއި ޑިރެކްޓަރ

Read more

މ. އަތޮޅުތެރޭ ދަތުރުކުރާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ދޯނި ފެރީން މުދާ ގެންދިއުމަށް ހުރި ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި!

މ. އަތޮޅުތެރޭގައި ސަރުކާރުން އޮޕަރޭޓްކުރައްވަމުންގެންދަވާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ފެރީއިން ފަސިންޖަރުން ނޫން މީހުންގެ މުދާ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދޭވޭނެ ގޮތެއްމަޖެއްސޭތޯ ބެލުމަށް އެމެ.ޓީ.ސީ.އާ އެކު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު

Read more

މުލަކަތޮޅު ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި!

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މި އަތޮޅުގެ ރަށު  ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު 13:00 އިން 14:15 އަށް ކުރިޔަށް

Read more

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އައު ޔުނީފޯމް ޙަވާލުކޮށްފި!

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން މިހާތަނަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި ނޫކުލައިގެ ޔުނީފޯމާ، ބުރުގާގެ ބަދަލުގައި ފެހިކުލައިގެ ޔުނީފޯމާ، ބުރުގާއެއް ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ.  މި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި މިއަދު

Read more

މ. މަޑުއްވަރީން އަލަށް އެއްގަމު ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތަށް އެދެން ބޭނުންވާފަރާތް ތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި!

މ. މަޑުއްވަރީން އަލަށް އެއްގަމު ލައިސަންސަންސްގެ ޚިދުމަތަށް އެދެންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް މ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާއި މ. މުލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިމެނޭގޮތަށް މިއަދު

Read more