މުލަކަތޮޅު ވޭވަށުގައި ސްލިޕްވޭ ހަދާ ސަރަހައްދާއި، ސްލިޕްވޭއަށް ދާ މަގުގެ މިންތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކޮށްފި

މުލަކަތޮޅު ވޭވަށުގައި ސްލިޕްވޭ ހަދާ ސަރަހައްދާއި، ސްލިޕްވޭއަށް ދާ މަގު ސާވޭކޮށް، މިންތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދެ މުވައްޒަފުން ކަމުގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ

Read more

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ” ޕްރޮބްލަމް އެނަލައިޒިސް އެންޑް ޑިސިސަން މޭކިންގ” މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމާއި، މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު 09:00 އިން

Read more

މ. ދިއްގަރު ސްކޫލް ގެ 39 ވަނަ އަހަރީދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެއްޖެ!

މ. ދިއްގަރު ސްކޫލް ގެ 39 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްޞަ ހަފުލާގައި މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙްމަދު ޙަސަނާއި ޑިރެކްޓަރ

Read more

މ. އަތޮޅުތެރޭ ދަތުރުކުރާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ދޯނި ފެރީން މުދާ ގެންދިއުމަށް ހުރި ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި!

މ. އަތޮޅުތެރޭގައި ސަރުކާރުން އޮޕަރޭޓްކުރައްވަމުންގެންދަވާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ފެރީއިން ފަސިންޖަރުން ނޫން މީހުންގެ މުދާ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދޭވޭނެ ގޮތެއްމަޖެއްސޭތޯ ބެލުމަށް އެމެ.ޓީ.ސީ.އާ އެކު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު

Read more

މުލަކަތޮޅު ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި!

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މި އަތޮޅުގެ ރަށު  ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު 13:00 އިން 14:15 އަށް ކުރިޔަށް

Read more

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އައު ޔުނީފޯމް ޙަވާލުކޮށްފި!

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން މިހާތަނަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި ނޫކުލައިގެ ޔުނީފޯމާ، ބުރުގާގެ ބަދަލުގައި ފެހިކުލައިގެ ޔުނީފޯމާ، ބުރުގާއެއް ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ.  މި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި މިއަދު

Read more

މ. މަޑުއްވަރީން އަލަށް އެއްގަމު ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތަށް އެދެން ބޭނުންވާފަރާތް ތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި!

މ. މަޑުއްވަރީން އަލަށް އެއްގަމު ލައިސަންސަންސްގެ ޚިދުމަތަށް އެދެންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް މ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާއި މ. މުލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިމެނޭގޮތަށް މިއަދު

Read more

މ. އަތޮޅުގެ އެސް.ޓީ.އޯ. ގެ ފާމަސީތަކުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ބޭސްލިބުމަށް ދަތިތަކެއްހުރީތީ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓލުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި!

ކޮވިޑްގެ މިޙާލަތުގައި މ. އަތޮޅު އެސް.ޓީ.އޯ. ގެ ފާމަސީތަކުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ބޭސްލިބުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރީތީ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މ. މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން އިސްނަގައިގެން

Read more

ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލެވިފައިވާ މ. އަތޮޅުތެރޭގެ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ދޯނި ފެރީގެ ޚިދުމަތް އަލުންފަށަނީ!

މ. ކޮޅުފުށީ ބައެއްމީހުން ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވުމާގުޅިގެން މެދުކަނޑާލެވިފައިވާ މ. އަތޮޅުތެރޭގައި ސަރުކާރުން އޮޕަރޭޓްކުރައްވަމުންގެންދެވި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ފެރީގެ ޚިދުމަތް  2021 ފެބުރުއަރީ 11 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

Read more

ކޮވިޑްގެ މިޙާލަތުގައި މ. މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހޮސްޕިޓަލާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި!

މ. މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކޮވިޑްގެ މިޙާލަތުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭގޮތުން  މަޝްވަރާކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހޮސްޕިޓަލާއެކު މިއަދު 10:00 އިން 12:35 އަށް

Read more