މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަދައުރަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވާ މެމްބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވާ މެމްބަރުންގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދުގެ 14:30 ގައި ބޭއްވިއްޖެއެވެ. މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ

Read more

މި ކައުންސިލުން މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ރައީސުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މި ކައުންސިލުން  މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ރައީސުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. 2021 މެއި 06 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00

Read more

މ. މަސްބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމާއި މ. މުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްފަށައިފި

މ. މަސްބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި މ. މުލަކު ގޮޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއިވެ. މިކަމަށްޓަކައި މ. މުލަކުގައިވަނީ ޚާއްސަ ރަސްމީޔާތެއް ބާޢަވަފައެވެ. މި މަސައްކަތް

Read more

މުލަކަތޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ މ. އެއާރޕޯޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްފަށައިފި

މުލަކަތޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ މ. އެއާރޕޯޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ) އިން ފަށައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި މުލީގައިވަނީ ޚާއްސަ ރައްސްމީޔާތެއް ކުރިޔަށްގެން ގޮސްފައެވެ.

Read more

މ. މަޑުއްވަރީގައި އެއްގަމު ލައިސަންސް ބުރެއް ބާއްވައިފި

މ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގުޅިގެން މ. މަޑުއްވަރީގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި

Read more

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ ލުއި ލޯނު އަދި ޕާރސަނަލް ފައިނޭން ޕްރޮމޯޝަންގެ މަޢުލޫމާތު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް!

ބީއެމްއެލްއިން ފައިނޭންސިން ޚިދުމަތްތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށްވަނީ ޕްރޮމޯޝަނެއް ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މުލީ ބްރާންޗް އިން މި ޕްރޮމޯޝަން ގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް  މިއަދު މުލަކަތޮޅު

Read more

މުލަކަތޮޅު ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އިރުޝާދުދިނުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މި އަތޮޅުގެ ރަށު  ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އިރުޝާދު ދިނުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. 2021 މާރިޗް 02 ވަނަ ދުވަހު 

Read more

މުލަކަތޮޅު ވޭވަށުގައި ސްލިޕްވޭ ހަދާ ސަރަހައްދާއި، ސްލިޕްވޭއަށް ދާ މަގުގެ މިންތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކޮށްފި

މުލަކަތޮޅު ވޭވަށުގައި ސްލިޕްވޭ ހަދާ ސަރަހައްދާއި، ސްލިޕްވޭއަށް ދާ މަގު ސާވޭކޮށް، މިންތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދެ މުވައްޒަފުން ކަމުގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ

Read more

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ” ޕްރޮބްލަމް އެނަލައިޒިސް އެންޑް ޑިސިސަން މޭކިންގ” މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމާއި، މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު 09:00 އިން

Read more