ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެދުރުންގެ ދުވަސް މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކޮށްފި

މިއަހަރުގެ އެދުރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަތޮޅު ކޮޅުފުށީގައި މ. އަތޮޅު މަދުރަސާގެ ޓީޗަރުންނަށް ޑިނަރ ނައިޓެއް ބޭއްވުމާއި، މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު، މ.

Read more

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް މުލަކަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުސޫމް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މުލަކަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ

Read more

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ޤުދުރަތީގޮތުން ދިމާވާ ކާރިޘާތަކާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުންނާއި، ވިލުންތެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުވުމާބެހޭ ގޮތުން، ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއެކު މަޝްވަރާ

Read more

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މ. އަތޮޅަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ މަންދޫބު މ.އަތޮޅުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުތަކުގެ ޙާލަތު ބެލުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި، ކޯޑިނޭޝަން އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅުތަކަށް ސަރުކާރުން މަންދޫބުން ހަމަޖެއްސެވުމާ

Read more

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން މިވަގުތު ކުރަން ހުރި މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން މިވަގުތު ކުރަން ހުރި މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މި ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނިމާލު މި

Read more

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމްގައި

Read more

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަދައުރަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވާ މެމްބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވާ މެމްބަރުންގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދުގެ 14:30 ގައި ބޭއްވިއްޖެއެވެ. މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ

Read more

މި ކައުންސިލުން މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ރައީސުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މި ކައުންސިލުން  މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ރައީސުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. 2021 މެއި 06 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00

Read more

މ. މަސްބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމާއި މ. މުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްފަށައިފި

މ. މަސްބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި މ. މުލަކު ގޮޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއިވެ. މިކަމަށްޓަކައި މ. މުލަކުގައިވަނީ ޚާއްސަ ރަސްމީޔާތެއް ބާޢަވަފައެވެ. މި މަސައްކަތް

Read more