ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 2021 ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރ ކޮށްފި

ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި އަދި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް ޤަވްމީ ފެންވަރުގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ޕްގްރާމްގެ ދަށުން

Read more

މ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން ސޯޝަލް ބިހޭވިޔަރ ޗޭންޖް ނުވަތަ SBC ގެ އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރުމަށް ދަސްކޮށްދޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި!

    ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ޔުނިސެފް ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން (2010/7) ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ

Read more

ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މ. މުލީގައި މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޢިމާރާތްކުރާ "ޤާޢިދޭ އަޢުޒަމް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖިނާހް މެމޯރިއަލް ޕާކިސްތާން- މޯލްޑިވްސް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ" ގެ ބިންގާ 2022 ފެބުރުއަރީ 13 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު އަޅައިފި

ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މ. މުލީގައި މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޢިމާރާތްކުރާ “ޤާޢިދޭ އަޢުޒަމް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖިނާހް މެމޯރިއަލް ޕާކިސްތާން- މޯލްޑިވްސް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ”

Read more

ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި!

މ.މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަސީރު އާއި މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒު، ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެޔަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި

Read more

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 25 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 25 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ. މ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވުނު

Read more

މ.އަތޮޅު ހެލްތު ފޯރަމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިމިއްޖެ

މ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކުރި މ. ހެލްތު ފޯރަމް މިއަދު ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިމިއްޖެއެވެ. މި ފޯރަމް ގައި މިނިސްޓަރ

Read more

ދިވެހި ދައުލަތަށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ އިނާމް މ. އަތޮޅުގެ 2 ބޭފުޅަކަށް ލިބިވަޑައިގެންފި

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަޒީފާގައި ދިގުމުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ 2 ބޭފުޅަކަށް ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ އިނާމް ލިބިލައްވައިފިއެވެ. މި އިނާމް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި

Read more

މ. ނާލާފުށީގައި އެއްގަމު ލައިސަންސް ބުރެއް ބާއްވައިފި

މިއިދާރާއާއި މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގުޅިގެން މ. ނާލާފުށީގައި  އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީންލީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި

Read more

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 25 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި

މިކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަދި ސްކޫލްތައް ގުޅިގެން މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 25 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި މިއަތޮޅުގެ ރަތްމަންދޫ، ވޭވަށް ފިޔަވައި އެހެން

Read more

ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެދުރުންގެ ދުވަސް މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކޮށްފި

މިއަހަރުގެ އެދުރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަތޮޅު ކޮޅުފުށީގައި މ. އަތޮޅު މަދުރަސާގެ ޓީޗަރުންނަށް ޑިނަރ ނައިޓެއް ބޭއްވުމާއި، މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު، މ.

Read more