މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އުފައްދާ ނުވަތަ ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ހައްގެކެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މައުލޫމާތު ހޯދައި އެ ތަންތަނުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ދިރާސާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދެއެވެ. މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގަކީ ސަރުކާރުގެ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އަދި ޖަވާބުދާރީކުރުވުން އިތުރުވެގެންދާ ކަމެކެވެ.