އިދާރީ މުވައްޒަފުން

އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވާ ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުން

މުޙައްމަދު ނިޔާޒު – ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ފޯން: 7794309

އީމެއިލް: mohamed.niyaz@meem.gov.mv

19 މާރިޗް 1998 ގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޓްރެއިނީ) ގެ ވަޒީފާއިން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވި އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ވަނީ އެކިއެކި އިދާރާތަކުގައި 21 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ. ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު އޭނާ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައި 12 ވަރަކަށް އަހަރު އޭނާ ޚިދުމަތް ކުރެއްވިއިރު އޭގެތެރެއިން 06 އަހަރު ދުވަހު މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ތަފާތު  04 ބްރާންޗެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. އެއަށް ފަހު 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މ. މުލީ މުޖެސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަޤާމުގައި 07 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު، މި އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު އޭނާ އަދާކުރައްވާފައި ވަނީ 2019 މާރިޗް 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2023 އެޕްރީލް 01 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.  2023  އެޕްރީލް 02 ވަނަ ދުވަހަު އޭނާ ވަނީ މި ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.

މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ވަނީ އިސްލާމިކް ބޭންކިންއާއި، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، ޤާނޫނީ އަދި ބިޒްނަސް އެޑްމިންޓްރޭޝަންގެ ރޮގުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން އޭނާވަނީ ބެޗްލާސް އޮފް ލޯސް އަދި މާސްޓާސް އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚާޞިލްކުރައްވާފައެވެ. އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒަކީ ދަށު ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައޮތް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްވެސް މެއެވެ.

މުޙައްމަދު ނިޔާޒު މި އިދާރާގައި އަދާކުރައްވާ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި، އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެންމެހައި އިދާރީ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއި، އަދި ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް އިންތިޒާމް ކުރުމާއި، ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ޢާއްމުކޮށް ހާމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ އިރުޝާދާ މަޝްވަރާގެމަތިން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ކުރުވައި އިދާރާ ހިންގުމާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން  އަދި ސިވިސްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން ބަދަލުކުރުމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައެޅޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ހިންގުންހިމެނެއެވެ.  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދު ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުމާއި،  އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެއްރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އަތޮޅު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ކުރުވުމާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތަކާއި ރިޕޯރޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުމާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މުލީގައި އުފައްދާފައިވާ ހިއުމަށް ރިސޯސް މެނޭޖުމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.


މުޙައްމަދު ޒާހިރު – ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް

ފޯން: 7830533

އީމެއިލް   mohamed.zahir@meem.gov.mv

1994 މެއި 01 ވަނަ ދުވަހު  މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކާތިބުގެ ގެ ވަޒީފާއިން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު ވަނީ ސަރުކާރަށް 26 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން މިގޮތުން މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި  23 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު  މި އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމު އޭނާ އަދާކުރަށްވަންފެއްޓެވީ 2018 މާރިޗް 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ 2018 މާރިޗް 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2019 މާރިޗް 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މި އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މުޙައްމަދު ޒާހިރު ވަނީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ރޮގުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން އޭނާވަނީ އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.

މުޙައްމަދު ޒާހިރު މި އިދާރާގައި އަދާކުރައްވާ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި، އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޯޕަރޭޓިވް ޝެކްޝަން ދަށުގައި ހިމެނޭ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެޗްއާރު އެންޑް އިންފޮމޝަން ޔުނިޓާއި ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭސް މި ދެޔުނިޓް ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތައް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ އިރުޝާދާއި، މަޝްވަރާގެ މަތިން ކުރުމާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ކުރުވައި އިދާރާ ހިންގުމާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން  ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި،  މުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައެޅޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ހިންގުންހިމެނެއެވެ.  އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެއްރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެގޮތުން  ކޯޕަރޭޓިވް ޝެކްޝަނާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުންވެސް އޭނާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.


އިބްރާހީމް ޒާހިރު – ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް

ފޯން: 7900319

އީމެއިލް   ibrahim.zahir@meem.gov.mv

1998 ޖޫން 14 ވަނަ ދުވަހު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޒާހިރުވަނީ 22 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން 14 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު އޭނާވަނީ މެނޭޖަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ތަފާތު ތިން ބްރާންޗެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

މި އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމު އޭނާ އަދާކުރަށްވަން ފެއްޓެވީ 2020 ޑިސެމްބަރ 09  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އޭނާވަނީ ތަފާތު ދާއިރާތަކަކުން ކުރުމުއްދަތުގެ ވަރަށްގިނަ ތަމްރީންތަކެއް ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން އިންޓަރނޭޝަލް ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމް އޮން އެންޓަޕްރިނިއަރޝިޕް އެން ސުމޯލް ބިޒިނަސް ޕްރޮމޯޝަން ޓްރޭނާރސް ޓްރޭނީ އާއި ލީޑަރޝިޕާއި، މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ތަމްރީންތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، ބިޒްނަސް އެޑްމިންޓްރޭޝަންގެ ރޮގުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ އިބްރާހީމް ޒާހިރު ވަނީ ބެޗްލާސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.

އިބްރާހީމް ޒާހިރު އަދާކުރައްވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމާބެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްކޮށް، ބެލެހެއްޓުމާއި،އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލެއްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޛު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްލޭންތައް ހެދުމާއި،ކައުންސިލުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 4 (ހަތަރެއް) މަސްދުވަސް ކުރިން، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްއޮތް 5 (ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހަށް ތައްޔާރުކުރާ އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުމާއި، ރަށު ކައުންސިލް ތަކުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ތަރައްޤީ ޕްލޭނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 5 (ފަހެއް) މަސް ދުވަހުގެ ކުރިން ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިޔަށް އޮތް 5 (ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހަށް ތައްޔާރުކުރާ ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ރަށުކައުންސިކްތަކުން ކުރަމުންދާގޮތްބަލާ، ބޭނުންވާއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު ތައްޔާރުކުރާ ޕްލޭންތައް ހޯދުމަށް ކުރަންހުރިމަސައްކަތްތައްކޮށް މިއިދާރާއަށްލިބޭ ޕްލޭންތައް އެލްޖީއޭއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ފޮނުވުމާއި،ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައިމަހުގެ ނިޔަލަށް ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލު ހެދުން. އަދި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބަޖެޓް ސެކްޝަނަށް ލަފަޔާ މަޝްވަރާދިނުމުގެ އިތުރުން ރަށްރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމާއި އެކަން ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލާ މޮނިޓަރ ކުރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ގޯތިތަކުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލުންނާއި، ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލުން ފީ ކަނޑައެޅުމާއި ބެހޭ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްރަށް އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެ ހޭޕްލޭންތައްކުރުމާއި، ސެކްޝަނުންކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާ ދިނުމާއި، އަދި މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމާއި، އެކައުންސިލްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމާއި، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި، އެކިއެކި އޮފީސްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް މ. އަތޮޅުގައި ދޭން ކަނޑައަޅާ، އެ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި، ފާއިތުވި އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް މުތާލިޔާ ކޮށް ކައުންސިލް އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއާއި، ލަފާގެ މަތިން ހަރަކާތްތައް ލިސްޓްކޮށް ތާވަލު އެލުކަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކައުންސިލަށްދިމާވާ ކުއްލި އިމަރޖެންސީތަކާއި އެންމެން ޝާމިލުވާންޖެހޭ ޚާއްސަކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވެދިނުން އަދި އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ޙަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކުރުންހިމެނެއެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ 2023 އިބްރާހިމް ޒާހިރު ވަނީ މިއިދާރާގެ ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވްގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރައްވާފައެވެ.


 

ޢަޒުމަތު ޙަސަން – ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް

ފޯން: 6720600

އީމެއިލް azmath.hassan@meem.gov.mv

 


މޫސާ ފާއިޒު – އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ފޯން: 6720600

އީމެއިލް moosa.faiz@meem.gov.mv

16 އޮކްޓޯބަރ 1988ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، މުލަކަތޮޅު މުލީ ކޯޓްގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާއިން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރަން ފެއްޓެވި އަލްފާޟިލް މޫސާ ފާއިޒު ވަނީ، އެކި ދާއިރާތަކުގައި 32އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން މުލަކަތޮޅު މުލީ ކޯޓްގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާގައި، 1އަހަރާ 6މަސްދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އަދި މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހުގެ ކާތިބުކަމުގެ ވަޒީފާއިން، ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ ވަޒީފާ އާއި ހަމައަށް، 21 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އެއަށްފަހު 03 އޯގަސްޓް 2011ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން މޫސާ ފާއިޒު ހުންނެވީ މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސްގެ ވަޒީފާގައެވެ. މޫސާ ފާއިޒު މިއިދާރާގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާގެ ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓްގެ، ޔުނިޓްހެޑެއްގެ ޒިންމާ 2008ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން ދަނީ އަދާ ކުރައްވަމުންނެވެ. މޫސާ ފާއިޒު ކުރައްވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އިދާރާގެ ބަޖެޓް ވެރިންގެ އިރުޝާދާއެއްގޮތަށް ހަދާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ބާކީކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، އިދާރާގެ އަހަރުދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުމާއި، އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ އިރުޝާދާ މަޝްވަރާގެމަތިން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ފައިސާއާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ކުރުވައި ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މޫސާ ފާއިޒަކީ، މިއިދާރާގައި 2020ވަނަ އަހަރު އުފައްދާފައިވާ، "މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބު" ގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ރައީސްވެސް މެއެވެ.


 

ޢާއިޝަތު ޢަފީފާ – ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6720600

އީމެއިލް aishath.afeefa@meem.gov.mv

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޢަފީފާ މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 08 އޯގަސްޓް 2000 ގައި ކާތިބު ކަމުގެ މަޤާމަށެވެ. ޢާއިޝަތު ޢަފީފާ މިހާރު ހުންނެވި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލްކުރެއްވީ 03 އޯގަސްޓް 2011 ގައެވެ. ޢާއިޝަތު ޢަފީފާ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެޗް އާރު އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ޑްމިން އެޗް. އާރު އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓުގެ ހެޑެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާގެ ލަފަޔާ، އިރުޝާދުގެ މަޝްވަރާގެމަތިން، ޔުނިޓުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، ޔުނިޓަށް ލިބޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަނެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ޖަވާބު ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިއުންތަކުގެ ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި، އެއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ނަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށާއި، ޕްރޮމޯޝަން ދިނުނުމާގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންނަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި  ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ. މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބަލާ ފޯމްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޔުނިޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާމިންވަރު ބަލައި ސްޕަވައިޒްކުރުމާއި، މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި، ވަޒަންކުރުމާއި، މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުމެވެ. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޢަފީފާ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 20 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ޢާއިޝަތު ޢަފީފާ އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކާތިބުކަމާއި، ސެކްރެޓަރީކަމުގެ މަޤާމް ހިމެނެއެވެ.


އާމިނަތު އާސިފާ – ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6720600

އީމެއިލް aminath.asifa@meem.gov.mv

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އާސިފާ މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 22 އޮކްޓޯބަރ 2003 ގައި އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ މަޤާމަށެވެ. އާމިނަތު އާސިފާ މިހާރު ހުންނެވި އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކްޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލްކުރެއްވީ 03 އޯގަސްޓް 2011 ގައެވެ. އާމިނަތު އާސިފާ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ބިއުރޯގައެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކާއި ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމްކޮށް  އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކައުންސިލުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި، ކައުންސިލަރުންނާއި ބެހޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ކައުންސިލުން ބާއްވާ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކާއި، ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ލިޔެ، ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އާއި ޙަވާލު ކުރުމާއިއެކު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑްގައި ބެހެއްޓުމާއި، ވެބްސައިޓާއި ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ޢާއްމުކުރުމާއި، ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ކައުންސިލަރުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ބަލައިގަނެ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރުމެވެ.  އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އާސިފާ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 17އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އާމިނަތު އާސިފާ އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެތެރޭގައި  އެސިސްޓެޓް ސެކްރެޓަރީކަމުގެ މަޤާމާއި، ސެކްރެޓަރީކަމުގެ މަޤާމް ހިމެނެއެވެ. އާމިނަތު ޢާސިފާވަނީ މި އިދާރާގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް، އެޑްމިން، އެޗްއާރ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް، އަދި ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 އާމިނަތު އާސިފާ ވަނީ މިއިދާރާގެ ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރައްވާފައެވެ.


މުޙައްމަދު މައުޖޫދު – ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6720600

އީމެއިލް mohamed.maujood@meem.gov.mv

 


އަޙްމަދު ޝަރީފު – އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6720600

ahmed.shareef@meem.gov.mv

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 17 މާޗް 2014 ގައ އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރކަމުގެ މަޤާމަށެވެ. އަޙްމަދު ޝަރީފު  މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެޗް އާރު އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި، އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި، ވަކިކުރުމާއި، މުވައްޒަފުންނާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތް ސްޕަވައިޒަރ އަންގަވާގޮތެއްގެ މަތިން ކުރުމާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތައް އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް ސްޕަވައިޒަރ އަންގަވާގޮތެއްގެމަތީން ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރުމާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ ތަންތަނުގެމުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ދިނުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުމާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލާ ފޯމްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައްއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 06 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.


މުޙައްމަދު އިކްރާމް – އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6720600

އީމެއިލް   ,ikooo@live.com, mohamed.ikram@meem.gov.mv

Twitter: @lk_ram

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމް މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 22 އޮކްޓޯބަރ 2007 ގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމަށެވެ. މުޙައްމަދު އިކްރާމް މިހާރު ހުންނެވި އެސިސްޓެންޓް ރިސަރޗް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލްކުރެއްވީ 03 އޯގަސްޓް 2011 ގައެވެ. މުޙައްމަދު އިކްރާމް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ޕޮލިސީ،ޕްލޭނިންގ،ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓްގައެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ގައިޑް ލައިނާއި އެއްގޮތަށް އެއްގަމުގެ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުންވާ ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރުމާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ގައިޑް ލައިނާއި އެއްގޮތަށް ކަނޑުގެ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން، ތަފާސް ހިސާބާބެހޭ ރިޕޯޓްތައް ހަދައި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، ބޯހިމެނުމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި އެކަމާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި،  ރަށްރަށަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމް ހިނގާ ނުހިގާގޮތްބަލާ މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ އިތުރުން މ. އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެއްރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލެހެއްޓުންވެސްހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 13 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. މުޙައްމަދު އިކްރާމް އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމާއި، އިންވެސްޓިގޭޓަރ ކަމުގެ މަޤާމް ހިމެނެއެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 މުޙައްމަދު އިކުރާމް ވަނީ މިއިދާރާގެ ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރައްވާފައެވެ.


ޢަލީ ފާއިޒު – އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6720600

އީމެއިލް   ali.faiz@meem.gov.mv

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާއިޒު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 28 ޖުލައި 2008 ގައި އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށެވެ. ޢަލީ ފާއިޒު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓްގައެވެ.  މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި މަރާމާތު ކުރަންޖެހޭ ތަންތަނާއި ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ލޯން ސްކީމާއި، ކުރެޑިޓް ސްކީމްގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުމާއި، ސަރުކާރުން އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިންގާ ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް ޔުނިޓްހެޑްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާއިޒު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 12 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެއްޖެއެވެ.


އާދަމް ނަޢީމް - އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6720600

އީމެއިލް   adam.naeem@meem.gov.mv

އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަޢީމް މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 01 ޖެނުއަރީ 1987 ގައި ޕިޔޯނެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އާދަމް ނަޢީމް މިހާރު ހުންނެވި އެސިސޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލްކުރެއްވީ 03 އޯގަސްޓް 2011 ގައެވެ. އާދަމް ނަޢީމް  މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ  ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓްގައެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ބަޖެޓާ ނުބެހޭ ފައިސާއާއި، މިއިދާރާގެ ޓުރަސްޓު ފަންޑުގެ ފައިސާއާއިބެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ލިބޭފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި، ލިބޭފައިސާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމާއި، ލިބޭފައިސާގެ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުންހިމެނެއެވެ.

އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަޢީމް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 33  އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަޢީމް  އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި  ޕިޔޯނުކަމާއި، ވަގުތީ ކާތިބުކަމާއި، އާރުޓީ އޮޕަރޭޓަރކަމާއި، ޓެލެއޮޕަރޭޓްކަމާއި، ސީނިއަރ ޓެލެއޮޕަރޭޓްކަމާއި، އެސިސްޓެޓް ސެކްރެޓަރީކަމުގެ މަޤާމް ހިމެނެއެވެ.


ފަރީދާ ނަޢީމް – އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6720600

އީމެއިލް   fareeda.naeem@meem.gov.mv

އަލްފާޟިލާ ފަރީދާ ނަޢީމް މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 16 މާރޗް 1994 ގައި ކާތިބު ކަމުގެ މަޤާމަށެވެ. ފަރީދާ ނަޢީމް މިހާރު ހުންނެވި އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލްކުރެއްވީ 03 އޯގަސްޓް 2011 ގައެވެ. ފަރީދާ ނަޢީމް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެޗް އާރު އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ހުޅުވާލެއްޕުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދީނީ ގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި، މުބާރާތްތައް އަދި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން އިދާރީ ގޮތުންކުރުމާއި، ރަމަޟާންމަހު އަތޮޅުގައި ދީނީ  ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްރާވާ ހިންގުމާއި،  ގެނެވޭ ވާއިޒުންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ވެރިންގެ މަޝްވަރާއާއެކު ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި، އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ނީލަން ކިޔަންޖެހޭ ތަކެތި ފާހަގަކޮށް އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއި އިންތިޚާބްތަކާއި ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމެވެ. އަލްފާޟިލާ ފަރީދާ ނަޢީމް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 26އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ފަރީދާ ނަޢީމް އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެތެރޭގައި ސީނިއަރ ކްލަރކްކަމާއި، އެސިސްޓެޓް ސެކްރެޓަރީކަމުގެ މަޤާމް ހިމެނެއެވެ.


މުޙައްމަދު ޢަފީފު – އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6720600

އީމެއިލް mohamed.afeef@meem.gov.mv

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަފީފު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 23 އޭޕްރީލް 1997 ގައި ކާތިބު ކަމުގެ މަޤާމަށެވެ. މުޙައްމަދު ޢަފީފު މިހާރު ހުންނެވި އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލްކުރެއްވީ 03 އޯގަސްޓް 2011 ގައެވެ. މުޙައްމަދު ޢަފީފު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން, އެޗް. އާރު, އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ތަންތަނުގެ ހަރުމުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި އެފަދަ ތަކެތި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމާއި، ބައުވެ ނީލަންކިޔަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި، ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓްނެގުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ދަތުރު ފަތުރުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި އެދަތުރުތަކުގެ ރެކޯރޑްތައް ބަލަހައްޓާ އެލަވަންސް ރިޕޯޓްތައްޔާރުކޮށް  ބެލެހެއްޓުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެއްގަމާއި، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަރު އަހަރީފީ ދެއްކުމާއި، ސަލާމަތީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި އުޅަނދުތައް މަރާމާތުކުރުމަށް އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ އެފަދަ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިދާރާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި،އެކިއެކި މުބާރާތްތަކާއިބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވުމެވެ.  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަފީފު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 23 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. މުޙައްމަދު ޢަފީފު އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކާތިބު ކަމާއި، ސީނިއަރ ކްލާކްކަމާއި، އެސިސްޓެޓް ސެކްރެޓަރީކަމުގެ މަޤާމް ހިމެނެއެވެ.


މުޙައްމަދު ޝާޠިރު  – އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6720600

mohamed.shathir@meem.gov.mv

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާޠިރު  މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 19 ޖެނުއަރީ 1994 ގައި ކާތިބު ކަމުގެ މަޤާމަށެވެ. މުޙައްމަދު ޝާޠިރު މިހާރު ހުންނެވި އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމަށް ބަދަލްކުރެއްވީ 03 އޯގަސްޓް 2011 ގައެވެ. މުޙައްމަދު ޝާޠިރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ޕޮލިސީ،ޕްލޭނިންގ،ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓްގައެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ، އެފަދަ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާއި، ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުމާއި، ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތަށް ހޯދާ ތަކެތި ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަންހިންގުމާއި، ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާތައް އެއްކުރުމާއި، ޑޭޓާބޭސް ބެލެހެއްޓުމާއި، ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުންތަކަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ސޮފްޓްވެއަރތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ސޮފްޓްވެއަރތައް ހޯދުމާއި، ކައުންސިލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވޯކް ބެލެހެއްޓުމާއި، އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސަރވަރ އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކާއި، ވިއުގަރއަށް ދިމާވާ އެއްމެހާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޓެކްނިކަލް އަދި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި  ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުމެވެ. މީގެ އިތުރަށް ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ކައުންސިލްގެ މީސް މީޑިޔާގެ މަންސަތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމެވެ. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާޠިރު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 26 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. މުޙައްމަދު ޝާޠިރު  އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ސީނިއަރ ކުލާކްގެ މަޤާމާއި، އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ މަޤާމް ހިމެނެއެވެ.


ހަލީމަތު ފާއިޒާ - އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6720600

އީމެއިލް haleemath.faiza@meem.gov.mv

އަލްފާޟިލާ ހަލީމަތު ފާއިޒާ މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 23 ޑިސެމްބަރ 1992 ގައި ވޯކީޓޯކީ އޮޕަރޭޓަރގެ މަޤާމަށެވެ. ހަލީމަތު ފާއިޒާ މިހާރު ހުންނެވި އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލްކުރެއްވީ 03 އޯގަސްޓް 2011 ގައެވެ. ހަލީމަތު ފާއިޒާ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެޗް އާރު އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ކައުންޓަރ ބެލެހެއްޓުމާއި، އެންޓްރީ ކުރުމާ އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ. އަލްފާޟިލާ ހަލީމަތު ފާއިޒާ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 29 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ހަލީމަތު ފާއިޒާ އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ވޯކީޓޯކީ އޮޕަރޭޓަރކަމާއި، އާރުޓީ އޮޕަރޭޓަރކަމާއި، ސީނިއަރ އާރުޓީ އޮޕަރޭޓަރކަމާއި، ޓެލެއޮޕަރޭޓަރކަމާއި، އެސިސްޓެޓް ސެކްރެޓަރީކަން ހިމެނެއެވެ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ޢަލީ ނަޢީމް  – އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ގުޅޭ ނަންބަރު: އޮފީސް ފޯނުނަންބަރު: 6720600

ali.naeem@meem.gov.mv

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޢީމް ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރައަވަންފެއްޓެވީ 23 ޖުލައި 1985 ގައެވެ. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޢީމް މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 03 ސެޕްޓެމްބަރ 1996 ގައި ކާތިބު ކަމުގެ މަޤާމަށެވެ. ޢަލީ ނަޢީމް މިހާރު ހުންނެވީ އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ބަދަލްކުރެއްވީ 03 އޯގަސްޓް 2011 ގައެވެ. ޢަލީ ނަޢީމް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓްގައެވެ. ކައުންސިލް އިދާރާގެ މެއިންޓެނެންސް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ބެލެހެއްޓުމާއި، ތަނުގެ ފާޚާނާތަކާއި، އޭސީ އަދި ފަރުނީޗާރތަކަށް ލިބޭގެއްލުންތައް ބަލައި، ތަނުގެ ޢުމްރާނީ ވަޞީލަތްތަކާ ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ބޭނުންކުރެވޭ ރަގަނޅު ޙާލަތުގައިބެހެއްޓުމެވެ. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޢީމް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 35 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ޢަލީ ނަޢީމް އަދާކުރެއްވި މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި  މުލީ އޮފީހުގެ މަސައްކަތު މަޤާމާއި، މ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ވަގުތީ މުދައްރިސްގެ މަޤާމާއި، އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ކާތިބު ކަމުގެ މަޤާއި، މ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކާތިބުކަމާއި، ވޯކީޓޯކީ އޮޕަރޭޓަރކަމާއި ، ޓެލެއޮޕަރޭޓަރކަމާއި، އެސިސްޓެޓް ސެކްރެޓަރީކަމުގެ މަޤާމް ހިމެނެއެވެ.


މޫސާ ފަތުޙީ - ޑުރައިވަރ

އަލްފާޟިލް މޫސާ ފަތުޙީ މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 03 އޮގަސްޓް 2011 ގައި ކާރު ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. މޫސާ ފަތުޙީ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެޗް އާރު އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ކާރު ދުއްވުމާއި ކާރު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އަލްފާޟިލް މޫސާ ފަތުޙީ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 09 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.


މޫސާ ނަޢީމް - ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

އަލްފާޟިލް މޫސާ ނަޢީމް މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 23 ޖުލައި 2001 ގައި މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށެވެ. މޫސާ ނަޢީމް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓްގައެވެ.   މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އަތޮޅުގެ ހިމެނޭ ހުރިހާ ޢިމާރާތްތަކެއްގައި ބޭނުންކުރާ މޭޒުތަކާއި ގޮނޑިތަކާ، އަތޮޅުގެ ހިމެނޭ ހުރިހާ ޢިމާރާތްތަކެއްގެ ފުރާޅުތަކާއި ދިޔަދޮވިތައް ފޮޅާ، ދޮވެ، ރަގަޅަށް ސާފުކުރުމެވެ. އެއަށްފަހު ފެންއަޅާ ހަންތަކަށް، ފެންނަގާ ރައްކާކުރުމާއި، އަތޮޅުގެ ހިމެނޭ ހުރިހާ ޢިމާރާތްތަކެއްގައި ބަގީޗާ ހައްދާ އާލާކޮށް، ގަސްތައް ކޮށާ، ސާފުކޮށް، ބަގީޗާ ގަސްތަކަށް ފެންދީ ބެލެހެއްޓުމާއި، އަތޮޅުގޭގެ ވަޅުތައް ދިޔަހިއްކައި، ހަޑިނުވާނޭހެން ބެލެހެއްޓުންވެސް އޭނާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލް މޫސާ ނަޢީމް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 19 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.


އާމިނަތު ޙުސައިން - ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޙުސައިން މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 03 އޮގަސްޓް 2011 ގައި މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އާމިނަތު ޙުސައިން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެޗް އާރު އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާއާއި މިއިދާރާގެގޯތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޙުސައިން ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 09 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.


ޞަފިއްޔާ ޢަބުދުﷲ - ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

އަލްފާޟިލާ ޞަފިއްޔާ ޢަބުދުﷲ މިއިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 05 ޖުލައި 2016 ގައި މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޞަފިއްޔާ ޢަބުދުﷲ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެޗް އާރު އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާއާއި، މިއިދާރާގެގޯތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އަލްފާޟިލާ ޞަފިއްޔާ ޢަބުދުﷲ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 04 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.


 

ނަޒީރާ އަޙްމަދު - ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

 


އަޙުމަދު ނިޒާރު -  އަތޮޅު ލޯންޗް  ޑްރައިވަރ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޒާރު މި އިދާރާއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 27 ޖޫން 2018 ގައި އަތޮޅު ލޯންޗް ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އަޙްމަދު ނިޒާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެޗް އާރު އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މި އިދާރާގެ ލޯންޗްގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމާއި، ލާންޗު ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، ލޯންޗް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޒާރު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 09 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.


މުޙައްމަދު ޚަލީލް - ފަޅުވެރި

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޚަލީލް މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ  06 ޖޫން 1993 ގައި އަތޮޅު ލޯންޗް ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށެވެ. މުޙައްމަދު ޙަލީލް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެޑްމިން އެޗް އާރު އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓްގައެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގެ ލޯންޗްގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމާއި، ލޯންޗް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޚަލީލް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާތާ 27  އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.