މުލަކަތޮޅު ވޭވަށުގައި ސްލިޕްވޭ ހަދާ ސަރަހައްދާއި، ސްލިޕްވޭއަށް ދާ މަގުގެ މިންތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކޮށްފި

މުލަކަތޮޅު ވޭވަށުގައި ސްލިޕްވޭ ހަދާ ސަރަހައްދާއި، ސްލިޕްވޭއަށް ދާ މަގު ސާވޭކޮށް، މިންތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދެ މުވައްޒަފުން ކަމުގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ

Read more

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ” ޕްރޮބްލަމް އެނަލައިޒިސް އެންޑް ޑިސިސަން މޭކިންގ” މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމާއި، މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު 09:00 އިން

Read more

މ. ދިއްގަރު ސްކޫލް ގެ 39 ވަނަ އަހަރީދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެއްޖެ!

މ. ދިއްގަރު ސްކޫލް ގެ 39 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްޞަ ހަފުލާގައި މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙްމަދު ޙަސަނާއި ޑިރެކްޓަރ

Read more

މ. އަތޮޅުތެރޭ ދަތުރުކުރާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ދޯނި ފެރީން މުދާ ގެންދިއުމަށް ހުރި ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި!

މ. އަތޮޅުތެރޭގައި ސަރުކާރުން އޮޕަރޭޓްކުރައްވަމުންގެންދަވާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ފެރީއިން ފަސިންޖަރުން ނޫން މީހުންގެ މުދާ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދޭވޭނެ ގޮތެއްމަޖެއްސޭތޯ ބެލުމަށް އެމެ.ޓީ.ސީ.އާ އެކު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު

Read more