ރިޒޯޓްތައް

ސިނަމަން ހަކުރާހުރާ މޯލްޑިވްސް

ބިމުގެ ބޮޑިމިން-   5.4  ހެކްޓަރ

ފޯނު ނަންބަރު - 3313738

އެނދުގެ އަދަދު - 160

ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 80

އީ-މެއިލް: jkmr@dhivehinet.net.mv

ހިންގާފަރާތް – ޖޯންކީލްސް މޯލްޑީވިއަން ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް – ފެންޓަސީ ވޯލްޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް


މެދުފުށި އައިލެންޑް ރިޒޯޓް

ބިމުގެ ބޮޑިމިން 10.3 - ހެކްޓަރ

ފޯނު ނަންބަރު - 331 7373

އެނދުގެ އަދަދު - 240

ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 120

އީ-މެއިލް: sales@medhufushi.com.mv

ހިންގާފަރާތް - މެދުފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ގ.ނީމް، މަޖީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މެދުފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ގ.ނީމް، މަޖީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ