ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރު

"މުލަކަތޮޅަކީ އިސްލާމީ ރިވެތި އުޞޫލުތަކުގެ މަތީގައި ދެމިތިބެ، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ރޭވިގެންހިންގޭ، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އަތޮޅު ތަރައްޤީކުރުމަށް އައު ވިސްނުންތަކާ ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ، ރައްޔިތުންނާ ރަށްޓެހި، ޤައުމިއްޔަތާއި އެކުވެރިކަމާ އެއްބައިވަންތަކަމަށް އިސްކަންދޭ، އަތޮޅުވަންތަ ހީވާގި ހުނަރުވެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ނަމޫނާ އަތޮޅަކަށް ވުން"