ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްތައް

މ. ތުވަރު

ބިމުގެ ބޮޑިމިން-  14.6  ހެކްޓަރ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޢަރޫޝާ އިބްރާހިމް، މ. މެޑޯޒް، ކ. މާލެ

ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 31/12/2003

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު

ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާއި، ޕޯލްޓްރީ އާއި ލައިވްސްޓޮކް ގެންގުޅުން

މ. ފެންފުރާވެލި

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.8 ހެކްޓަރ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ބިއޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 20/12/2011

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު

ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމާއި ޕޯލްޓްރީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

މ. ގާކުރަލި

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 13.2 ހެކްޓަރ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޢަރުޝާ، /މ. ނަރުގިސްމާގެއާގެ ކ. މާލެ

ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 19/02/2017

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު

ކުރާ މަސައްކަތް - ޕޯލްޓްރީގެ މަސައްކަތް