އަތޮޅުގެ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ އެހީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޕާކިސްތާން ހައިކޮމިޝަނުން މިއިދާރާއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ 25 ހޭންޑް ބޯޅަ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް މި އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ވަނީ ހަދިޔާކުރެވިފައެވެ.

01 - ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ  02

02 - ވޭވަށު ކައުންސިލް އިދާރާ   02

03 - މުލަކު ކައުންސިލް އިދާރާ   04

04 - މުލީ ކައުންސިލް އިދާރާ  03

05 - ނާލާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ   02

06 - ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ   04

07  - ދިއްގަރު ކައުންސިލް އިދާރާ   04

08  - މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 02