އަތޮޅުގެ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ އެހީ

މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސުކޫލަކަށް ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ވަޞީލަތެއް ހޯދުމަށް 2021 ސެޕްޓެމްބަރ 19 ވަނަ ދުވަހު ވެވުނު އެހީ:

01 - ރަތްމަންދޫ ސުކޫލް 12500.00  ( ބާރަ ހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ)

02 - ވޭވަށު ސުކޫލް 12500.00  ( ބާރަ ހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ)

03 - މުލަކު ސުކޫލް 12500.00  ( ބާރަ ހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ)

04 - މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 12500.00  ( ބާރަ ހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ)

05 - ނާލާފުށީ ސުކޫލް 12500.00  ( ބާރަ ހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ)

06 - މ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  12500.00  ( ބާރަ ހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ)

07  - ދިއްގަރު ސުކޫލް 12500.00  ( ބާރަ ހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ)

08  - މަޑުއްވަރީ ސުކޫލް12500.00  ( ބާރަ ހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ)

ޖުމްލަ 100000.00 (އެއްލައްކަ) ރުފިޔާގެ އެހީ ދެވުނެވެ.

މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރުތައް

2021 އޮގަސްޓް 14 ވަނަ ދުވަހު މުލައް، ވޭވަށް، ރަތްމަންދޫ، މަޑުއްވަރި އަދި ދިއްގަރަށް ފައިޒާ ވެކްސިންއާއި، 70 ކޭސް ސެނިޓައިޒަރ ހިފައިގެން ކުރެވުނު ދަތުރު

2021 ޖުލައި 18 ވަނަ ދުވަހު ނާލާފުއްޓާއި، މުލަކަށް ކުރެވުނު ދަތުރު

2021 ޖުލައި 09 ވަނަ ދުވަހު މުލައް، ރަތްމަންދޫ، ދިއްގަރަށް ކުރެވުނު ދަތުރު

2021 ޖޫން 30 ވަނަ ދުވަހު ސާމްޕަލް ބަލާ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ކުރެވުނު ދަތުރު

2021 ޖޫން 14 ވަނަ ދުވަހު ހޮސްޕިޓަލްގެ ބޭފުޅުން ގޮވައިގެން ނާލާފުށި އަދި މެދުފުއްޓަށް ކުރެވުނު ދަތުރު

2021 ޖޫން 06 ވަނަ ދުވަހު މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ތަކެތި ހިފައިގެން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކުރެވުނު ދަތުރު

2021 ޖަނަވަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު މ. ކޮޅުފުއްޓަށް ކޮވިޑް ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރު

މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ފުލޫކުލިނިކް ހެދުމަށް 2021 ޖޫން މަހު ވެވުނު އެހީ

މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން އެދިވަޑައި ގެންފައިވާ ގޮތަށް ފުލޫ ކްލިނިކް ހެދުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް 39250.00 ( ތިރީސް ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) ގެ ފައިސާގެ އެހީ ދެވުނެވެ.

މ. އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށްށް ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ މާސްކް އަންގީ، ސެނިޓައިޒަރ ފަދަ ތަކެތި ގަތުމަށް ވެވުނު އެހީ:

01 - ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ 5000.00  ( ފަސްހާސް ރުފިޔާ)

02 - ވޭވަށު ކައުންސިލް އިދާރާ  5000.00  ( ފަސްހާސް ރުފިޔާ)

03 - މުލަކު ކައުންސިލް އިދާރާ  5000.00  ( ފަސްހާސް ރުފިޔާ)

04 - މުލީ ކައުންސިލް އިދާރާ 5000.00  ( ފަސްހާސް ރުފިޔާ)

05 - ނާލާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ  5000.00  ( ފަސްހާސް ރުފިޔާ)

06 - ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ  5000.00  ( ފަސްހާސް ރުފިޔާ)

07  - ދިއްގަރު ކައުންސިލް އިދާރާ  5000.00  ( ފަސްހާސް ރުފިޔާ)

08  - މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 5000.00  ( ފަސްހާސް ރުފިޔާ)

ޖުމްލަ 40،000.00 (ސާޅީސް ހާސް) ރުފިޔާގެ އެހީ ދެވުނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޕާކިސްތާން ހައިކޮމިޝަނުން މިއިދާރާއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ 25 ހޭންޑް ބޯޅަ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް މި އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ވަނީ ހަދިޔާކުރެވިފައެވެ.

01 - ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ  02

02 - ވޭވަށު ކައުންސިލް އިދާރާ   02

03 - މުލަކު ކައުންސިލް އިދާރާ   04

04 - މުލީ ކައުންސިލް އިދާރާ  03

05 - ނާލާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ   02

06 - ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ   04

07  - ދިއްގަރު ކައުންސިލް އިދާރާ   04

08  - މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 02