މ. އަތޮޅު ކޮޅުފުށީގައި ކޮވިޑް19 ފެތުރެމުންދާތީ ރައްކާތެރިވުމަށް ރަށުފެންވަރުގައި އަޅާނެ ޢާންމު ފިޔަވަޅުތައް

30 ޖަނަވަރީ 2021 1- ޢާއްމު އެއްވުންތައް ވީހާވެސް މަދުކުރުމަށާއި، ޢިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން. 2-  ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް ބޭރުގައުޅޭ ވަގުތުތަކުގެ އިތުރުން

Read more