މ. އަތޮޅު ކޮޅުފުށީގައި ކޮވިޑް19 ފެތުރެމުންދާތީ ރައްކާތެރިވުމަށް ރަށުފެންވަރުގައި އަޅާނެ ޢާންމު ފިޔަވަޅުތައް

30 ޖަނަވަރީ 2021 1- ޢާއްމު އެއްވުންތައް ވީހާވެސް މަދުކުރުމަށާއި، ޢިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން. 2-  ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް ބޭރުގައުޅޭ ވަގުތުތަކުގެ އިތުރުން

Read more

މ. އަތޮޅު ކޮޅުފުށީގައި ކޮވިޑް19 ފެތުރެމުންދާތީ އަތޮޅުފެންވަރުގައި ރައްކައުތެރިވުމަށް އަޅާފިޔަވަޅުތައް

30 ޖަނަވަރީ 2021 1- ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ދަތުރުތައް މިވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލުން. ނޯޓް: ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ރަށުކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއެއްގޮތަށް ކުރުން.

Read more