ފަޅު ރަށްތައް

މ. ހުރަސްވެލި

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.0 ހެކްޓަރ

ސްޓޭޓަސް - އުތުރުބޮޑުވެލިއާއި އެކު ދޫކުރެވިފައި

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އައިލެންޑް ޗެނެލްސް ޕވޓ ލޓޑ

ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 21/07/2015

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 50 އަހަރު

ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން

ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް

މ. ހުދުވެލި

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.0  ހެކްޓަރއަށްވުރެ ކުޑަ

މ. ރާބަނދިހުރާ

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.0  ހެކްޓަރއަށްވުރެ ކުޑަ

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

މ. ބޯހުރާ

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.0  ހެކްޓަރއަށްވުރެ ކުޑަ

ސްޓޭޓަސް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށުގައި

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

މ. ބޮޑުކަނޑުހުރާ

 މ. ކުރަދިގަނޑު

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.0  ހެކްޓަރއަށްވުރެ ކުޑަ

ކަކާހުރާ

މ. ކެކުރާޅުވެލި

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.0  ހެކްޓަރއަށްވުރެ ކުޑަ

ސްޓޭޓަސް – ހަކުރާހުރަޔާ އެކު ދޫކުރެވިފައި

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ފެންޓަސީ ވޯރލްޑް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕވޓ ލޓޑ

ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 02/08/2015

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 50 އަހަރު

ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން

ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް

މ. އެއްރުއްހުރާ

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.0  ހެކްޓަރއަށްވުރެ ކުޑަ

ސްޓޭޓަސް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށުގައި

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

މ. އުތުރުބޮޑުވެލި

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.6 ހެކްޓަރ

ސްޓޭޓަސް - ތަރައްޤީކުރެވެމުންދާ ރަށެއް

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އައިލެންޑް ޗެނެލްސް ޕވޓ ލޓޑ

ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 19/11/2014

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 50 އަހަރު

ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން

ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް

މ. އުތުރުގަސެވެލި

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.0  ހެކްޓަރއަށްވުރެ ކުޑަ

ސްޓޭޓަސް - އުތުރުބޮޑުވެއްޔާއެކު ދޫކުރެވިފައި

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އައިލެންޑް ޗެނެލްސް ޕވޓ ލޓޑ

ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 19/11/2014

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 50 އަހަރު

ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން

ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް

މ.އެތެރެފަސްގަނޑު

 މ. ވަންނަނެރުފަސްގަނޑު

 މ. މާހުރާ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 19/02/2017

 މ. މާޅަވެލި

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 1.07 ހެކްޓަރ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް –މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް

މ. މާއުސްފުށި

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 10.4 ހެކްޓަރ

ސްޓޭޓަސް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށުގައި

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 މ. މަޑިފުށި

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 11.6 ހެކްޓަރ

ސްޓޭޓަސް - ތަރައްޤީކުރެވެމުންދާ ރަށެއް

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕވޓ ލޓޑ

ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 30/09/2013

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 50 އަހަރު

ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން

ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް

 މ. ފެންފުރާވެލި

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.8 ހެކްޓަރ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ބިއޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 20/12/2011

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު

ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމާއި ޕޯލްޓްރީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

މ. ދެކުނުބޮޑުވެލި

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.6 ހެކްޓަރ

ސްޓޭޓަސް - ތަރައްޤީކުރެވެމުންދާ ރަށެއް

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަލްމަރްހޫމް މުޙައްމަދު މަނިކު (A023542) ގެ ވާރިސުން

ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 2006/03/09

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 50 އަހަރު

ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން

ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް

މ. ގަސްވެލި

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.0  ހެކްޓަރއަށްވުރެ ކުޑަ

ސްޓޭޓަސް - ދެކުނުބޮޑުވެއްޔާއެކު ދޫކުރެވިފައި

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަލްމަރްހޫމް މުޙައްމަދު މަނިކު (A023542) ގެ ވާރިސުން

ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 09/03/2006

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 50 އަހަރު

ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން

ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް

މ. ކުޑައުސްފުށި

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 8.2 ހެކްޓަރ

ސްޓޭޓަސް - ދެކުނުބޮޑުވެއްޔާއެކު ދޫކުރެވިފައި

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަލްމަރްހޫމް މުޙައްމަދު މަނިކު (A023542) ގެ ވާރިސުން

ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 09/03/2006

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 50 އަހަރު

ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން

ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް

މ. ދިއްތުނޑި

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 15.78 ހެކްޓަރ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް – މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް – 10/08/2020

ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން

މ. ތުވަރުއުތުރުހުރާ

 މ. ގޮންގަލިހުރާ

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.0  ހެކްޓަރއަށްވުރެ ކުޑަ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އާއިޝަތު ޝައުޤީ / މއ. ލައިޓްކޯނަރ، ކ. މާލެ

ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 22/10/2018

ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން

މ. ގާކުރަލި

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 13.2 ހެކްޓަރ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޢަރުޝާ، /މ. ނަރުގިސްމާގެއާގެ ކ. މާލެ

ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް – 19/02/2017

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު

ކުރާ މަސައްކަތް - ޕޯލްޓްރީގެ މަސައްކަތް

މ. ސީދީހުރާ

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.0  ހެކްޓަރއަށްވުރެ ކުޑަ

ސްޓޭޓަސް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށުގައި

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

މ. ސީދީހުރާވެލިގަނޑު

ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.0  ހެކްޓަރއަށްވުރެ ކުޑަ

ސްޓޭޓަސް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށުގައި

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް