މ. ކޮޅުފުށީގައި ކޮވިޑް19 ފެތުރެމުންދާތީ އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ނިންމައިފި!

މ. ކޮޅުފުށީ ބައެއް މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވުމާގުޅިގެން އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ރަށު ކައުންސިލްތައް ހިމެނޭގޮތަށް

Read more

މ. ކޮޅުފުށީ ބައެއް މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވުމާގުޅިގެން އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭގޮތުން މ. އަތޮޅު ކޮވިޑް ޓާސްކްފޯސްއިން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މ. ކޮޅުފުށީ ބައެއް މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވުމާގުޅިގެން އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް 2021 ޖަނަވަރީ 26 ވަނަ

Read more

މ. ކޮޅުފުށީ ބައެއް މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވުމާގުޅިގެން އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޒޫމް މީޓިންގ އެއް ބާއްވައިފި!

މ. ކޮޅުފުށީ ބައެއް މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވުމާގުޅިގެން އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން އަތޮޅު

Read more