މ. ކޮޅުފުށީ ބައެއް މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވުމާގުޅިގެން އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޒޫމް މީޓިންގ އެއް ބާއްވައިފި!

މ. ކޮޅުފުށީ ބައެއް މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވުމާގުޅިގެން އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި، މ. މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން  ޒޫމް މީޓިންގއެއް މިޔަދު 10:30 އިން 12:00 އަށް ބާއްވައިފިއެވެ. މި މީޓިންގ ގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މ. ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަންއާއި، މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް ޔޫސުފް ސިދްޤީއާއި، ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަސަންގެ އިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެކްޓިންގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒާއި، ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރާއި، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޒާހިރާއި، މ. މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރ ހެލްތް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާފިޒާއި، ސީނިއަރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ ސާދާތު ޔޫސުފުގެ އިތުރުން މ. އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި، މެންބަރުންނާއި، ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންގެ އިތުރުން މ. މުލައް އަދި މަޑުއްވަރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މީޓިންގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންފަރުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުންނެވެ.  މިދަނޑިވަޅުގައި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަވަހަށް އެޅުމަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމުގައި ބައްދަލުވުމުގެ ހުރިހާ ބައިވެރިންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  މިގޮތުން 2021 ޖަނަވަރީ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން ކޮންމެ ކައުންސިލަކުންވެސް އެރަށެއްގެ ޓާސްކްފޯހާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އަޅަން ގަސްދުކުރާ ފިޔަވަޅުތައް މި ކައުންސިލާ ލިޔުމުން ހިއްސާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.