ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މ. އަތޮޅަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ މަންދޫބު މ.އަތޮޅުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުތަކުގެ ޙާލަތު ބެލުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި، ކޯޑިނޭޝަން އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅުތަކަށް ސަރުކާރުން މަންދޫބުން ހަމަޖެއްސެވުމާ

Read more