ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 2021 ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރ ކޮށްފި

ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި އަދި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް ޤަވްމީ ފެންވަރުގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ޕްގްރާމްގެ ދަށުން

Read more

ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މ. މުލީގައި މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޢިމާރާތްކުރާ "ޤާޢިދޭ އަޢުޒަމް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖިނާހް މެމޯރިއަލް ޕާކިސްތާން- މޯލްޑިވްސް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ" ގެ ބިންގާ 2022 ފެބުރުއަރީ 13 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު އަޅައިފި

Read more