މިއަތޮޅު ވޭވަށް އަދި ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އައި.ޑީ.ކާޑު ހެއްދުމަށް މަޢުލޫމާތު ނެގުމުގެ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން.

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުގައި މިއަތޮޅު ވޭވަށާއި، ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް މަޢުލޫމާތު ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ސިސްޓަމް ބަހައްޓައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް

Read more