މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމްގައި

Read more

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަދައުރަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވާ މެމްބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވާ މެމްބަރުންގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދުގެ 14:30 ގައި ބޭއްވިއްޖެއެވެ. މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ

Read more

މ. މަސްބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމާއި މ. މުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްފަށައިފި

މ. މަސްބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި މ. މުލަކު ގޮޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއިވެ. މިކަމަށްޓަކައި މ. މުލަކުގައިވަނީ ޚާއްސަ ރަސްމީޔާތެއް ބާޢަވަފައެވެ. މި މަސައްކަތް

Read more

މުލަކަތޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ މ. އެއާރޕޯޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްފަށައިފި

މުލަކަތޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ މ. އެއާރޕޯޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ) އިން ފަށައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި މުލީގައިވަނީ ޚާއްސަ ރައްސްމީޔާތެއް ކުރިޔަށްގެން ގޮސްފައެވެ.

Read more

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ ލުއި ލޯނު އަދި ޕާރސަނަލް ފައިނޭން ޕްރޮމޯޝަންގެ މަޢުލޫމާތު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް!

ބީއެމްއެލްއިން ފައިނޭންސިން ޚިދުމަތްތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށްވަނީ ޕްރޮމޯޝަނެއް ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މުލީ ބްރާންޗް އިން މި ޕްރޮމޯޝަން ގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް  މިއަދު މުލަކަތޮޅު

Read more

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އައު ޔުނީފޯމް ޙަވާލުކޮށްފި!

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން މިހާތަނަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި ނޫކުލައިގެ ޔުނީފޯމާ، ބުރުގާގެ ބަދަލުގައި ފެހިކުލައިގެ ޔުނީފޯމާ، ބުރުގާއެއް ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ.  މި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި މިއަދު

Read more

މ. މަޑުއްވަރީން އަލަށް އެއްގަމު ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތަށް އެދެން ބޭނުންވާފަރާތް ތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި!

މ. މަޑުއްވަރީން އަލަށް އެއްގަމު ލައިސަންސަންސްގެ ޚިދުމަތަށް އެދެންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް މ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާއި މ. މުލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިމެނޭގޮތަށް މިއަދު

Read more