މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް މުލަކަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުސޫމް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މުލަކަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ

Read more

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ޤުދުރަތީގޮތުން ދިމާވާ ކާރިޘާތަކާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުންނާއި، ވިލުންތެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުވުމާބެހޭ ގޮތުން، ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއެކު މަޝްވަރާ

Read more