ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މ. އަތޮޅަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ މަންދޫބު މ.އަތޮޅުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުތަކުގެ ޙާލަތު ބެލުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި، ކޯޑިނޭޝަން އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅުތަކަށް ސަރުކާރުން މަންދޫބުން ހަމަޖެއްސެވުމާ

Read more

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމްގައި

Read more

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަދައުރަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވާ މެމްބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވާ މެމްބަރުންގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދުގެ 14:30 ގައި ބޭއްވިއްޖެއެވެ. މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ

Read more

މ. މަސްބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމާއި މ. މުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްފަށައިފި

މ. މަސްބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި މ. މުލަކު ގޮޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއިވެ. މިކަމަށްޓަކައި މ. މުލަކުގައިވަނީ ޚާއްސަ ރަސްމީޔާތެއް ބާޢަވަފައެވެ. މި މަސައްކަތް

Read more

މުލަކަތޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ މ. އެއާރޕޯޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްފަށައިފި

މުލަކަތޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ މ. އެއާރޕޯޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ) އިން ފަށައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި މުލީގައިވަނީ ޚާއްސަ ރައްސްމީޔާތެއް ކުރިޔަށްގެން ގޮސްފައެވެ.

Read more

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ ލުއި ލޯނު އަދި ޕާރސަނަލް ފައިނޭން ޕްރޮމޯޝަންގެ މަޢުލޫމާތު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް!

ބީއެމްއެލްއިން ފައިނޭންސިން ޚިދުމަތްތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށްވަނީ ޕްރޮމޯޝަނެއް ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މުލީ ބްރާންޗް އިން މި ޕްރޮމޯޝަން ގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް  މިއަދު މުލަކަތޮޅު

Read more