ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ޤުދުރަތީގޮތުން ދިމާވާ ކާރިޘާތަކާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުންނާއި، ވިލުންތެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުވުމާބެހޭ ގޮތުން، ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއެކު މަޝްވަރާ

Read more