މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް މުލަކަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުސޫމް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މުލަކަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ

Read more