މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2023 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ހަފްލާ ފާހަގަކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި، ކުންފުނިތަކާއި، ޚިދުމަތްދޭ އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ، ޚިދުމަތްތެރި މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އިނާމު ދިނުމުގެ އަހަރީ ޙަފްލާތައް ބާއްވަމުން ގެންދިއުމަކީ

Read more