މ.އަތޮޅު ހެލްތު ފޯރަމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިމިއްޖެ

މ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކުރި މ. ހެލްތު ފޯރަމް މިއަދު ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިމިއްޖެއެވެ. މި ފޯރަމް ގައި މިނިސްޓަރ

Read more

ދިވެހި ދައުލަތަށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ އިނާމް މ. އަތޮޅުގެ 2 ބޭފުޅަކަށް ލިބިވަޑައިގެންފި

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަޒީފާގައި ދިގުމުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ 2 ބޭފުޅަކަށް ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ އިނާމް ލިބިލައްވައިފިއެވެ. މި އިނާމް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި

Read more

މ. ނާލާފުށީގައި އެއްގަމު ލައިސަންސް ބުރެއް ބާއްވައިފި

މިއިދާރާއާއި މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގުޅިގެން މ. ނާލާފުށީގައި  އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީންލީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި

Read more

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 25 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި

މިކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަދި ސްކޫލްތައް ގުޅިގެން މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 25 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި މިއަތޮޅުގެ ރަތްމަންދޫ، ވޭވަށް ފިޔަވައި އެހެން

Read more

ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެދުރުންގެ ދުވަސް މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކޮށްފި

މިއަހަރުގެ އެދުރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަތޮޅު ކޮޅުފުށީގައި މ. އަތޮޅު މަދުރަސާގެ ޓީޗަރުންނަށް ޑިނަރ ނައިޓެއް ބޭއްވުމާއި، މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު، މ.

Read more