ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަދައުރުގެ 27 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

Download (PDF)

 

ކައުންސިލްތަކަށް ފަންނީ އަދި އިދާރީ އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި، ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވައިގެން އެހީތެރިވެ ދިނުމުގެ އުޞޫލު

Download (PDF)