މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން މިވަގުތު ކުރަން ހުރި މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން މިވަގުތު ކުރަން ހުރި މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މި ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނިމާލު މި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ކަމުގައިވާ މި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު 11:00 އިން 12:15 އަށް ކުރިޔަށް ދިޔަ ބައްދަލުވުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ކައުންސިލްތަކުން ކުރިޔަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހު ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ ރަށްރަށުގެ ބިނާވެށި ޕްލޭނާއި، (ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން)، ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ އަތޮޅާއި، ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން، އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން  ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާބެހޭގޮތުންނެވެ. ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ނިންމެވީ މި މަހު 31 އިން ޖޫން 02 އަށް ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން، އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ހެދުމާބެހޭ ތަމްރީން ނިމުމަށްފަހު ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހޯދައިގެން އަތޮޅާއި، ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން، އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން  ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ.