ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލު ކުރަމުންގެންދާ ގަވާޢިދުތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ

Read more

މުލަކަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ޢާންމު ޤަވާޢިދުތައް

މުލަކަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށި ކައުންސިލް މުލަކަތޮޅު ވޭވަށް ކައުންސިލް މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް މުލަކަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލް މުލަކަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލް މުލަކަތޮޅު މުލީ

Read more