ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލު ކުރަމުންގެންދާ ގަވާޢިދުތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓް

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް އެންޑް އިންފުރާސްޓްކްޗަރ

ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގަރިކަލްޗަރ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލި އެންޑް ސޯޝަލް ސާރވިސަސް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް