މ. އަތޮޅު ކޮޅުފުށީގައި ކޮވިޑް19 ފެތުރެމުންދާތީ ރައްކާތެރިވުމަށް ރަށުފެންވަރުގައި އަޅާނެ ޢާންމު ފިޔަވަޅުތައް

30 ޖަނަވަރީ 2021

1- ޢާއްމު އެއްވުންތައް ވީހާވެސް މަދުކުރުމަށާއި، ޢިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން.

2-  ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް ބޭރުގައުޅޭ ވަގުތުތަކުގެ އިތުރުން މުއައްސަތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާވަގުތުގައިވެސް މާސްކް އަޅައިގެން ތިބުން.

3- ހައިރިސްކް މީހުން، އުމުރުން ދުވަސްވީމީހުން، މާބަނޑުމީހުން އަދި ކުޑަކުދިން ވީހާވެސް ގިނަވަގުތު ގޭގައި ތިބުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ގޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ބޭރުން އަތުވެއްޖެނަމަ ސާފުތާހިރުވުމަށްފަހު ނޫނީ  އެ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ނުކުރުން.

4- ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް ހުންނަ ފަރާތްތަކުން ރަށުގެ ޞިއްޚީ މަރުކަޒަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އެފަރާތަށް ގުޅާ މަޢުލޫމާތު ޚިއްޞާކުރުން 5- ރޯގާގެ އަލާމަތްތައް ހުންނަފަރާތްތަކުން މިސްކިތްތަކަށް ނުދިއުމަށާއި، ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ފިހާރަ އަދި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން އެއްވާ ތަންތަނަށް ނުދިއުމަށް ބާރުއެޅުން.

6- އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަމަށް ސަމާލުކަންދީ ގިނަގިނައިން އަތްދޮވުމަށް އާދަކުރުން.

7- މަގުތަކާއި ޢާއްމު ތަންތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަމަށް ސަމާލުކަންދިނުން.

8- މަތީގައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް ރައްޔިތުނަށްއަންގާ އިރުޝާދުދިނުން.

ނޯޓް: މަތީގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރުން އެރަށެއްގެ ހާލަތަށް ރިޢާއަތްކޮށް އެރަށެއްގެ ކައުންސިލަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.