މ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގައި ކުއްޔަށް ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ފަރިއްކޮޅަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ފަރިއްކޮޅު ހަމަޖެއްސުމުގެ އުސޫލު

Download (PDF)