ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށާއި، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގަވަން ވަޑައިގަންނަވާ ފެސިލިޓޭޓަރުންނަށް ފަރިއްކޮޅު ކައްކާ ފަރިއްކޮޅު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

Download (PDF)