ޤާާނޫނު ނަންބަރު 2016/18 (ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން، މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލު

Download (PDF)