އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

#

ނަމާއި އެޑްރެސް މަޤާމާ ޙަވާލުވި ތާރީޚް

ނިމުނު ތާރީޚް

1

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މަނިކު (ލޯޖެހި)

1941

1942

2

އަލްފާޟިލް އާދަމް މަނިކު ( ރަންފުޅު މުޙައްމަދު މަނިކުގެ ދޮންމަނިކު)

1942

1949

3

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙަލީމް ( ބަޑި ޢަލީބޭގެ ދޮންސީދީ)

1949

1953

4

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ކަލޭފާނު ( ކޮޅުފުށީ ޚަތީބު ޙަސަން ކަލޭފާނު)

1953

1954

5

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙުސައިން މަނިކު ( ފިޔާތޮށި އަޙްމަދު މަނިކު)

6

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަސަން/ ބޮޑުގެ، މާލެ

7

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުފީދު

8

އަލްފާޟިލް ކުޑަކޮއި ދޮންމަނިކު/ ކަފިނޫގެ، މާލެ

9

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިސްޙާޤު/ ޕެންޒީމާގެ، މ. ވޭވަށް

10

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޙަމީދު އަޙްމަދު ދީދީ/ ގ.މާވާގެ ، މާލެ

11

އަލްފާޟިލް އުއްސަކުރު ޢަބްދުﷲ ވަހީދު/ ސޯސަންމާގެ، މާލެ

12

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އަޤީލް/ ރަންގަލި، މާލެ

13

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަމީރު/ މ. އަސަރީގެ، މާލެ

14

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖާބިރު/ މ. އެލީނާ، މާލެ

15

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލިމަނިކު (ކެނެޑީ)/ މ. ފީރޯޒުގެ ،މާލެ

16

އަލްފާޟިލް ސަޢީދު މުޙައްމަދު/ މ. މަނާގެ، މާލެ

17

އަލްފާޟިލް އުނގުލު މޫސާ ކަލޭފާނު/ މ. މިދިލިމާގެ މާލެ

1983

18

އަލްފާޟިލް ކާށިދޫ މުޙައްމަދު ރަޝީދު/ ގ. ނިޔަދުރު، މާލެ

1987

19

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދުލްމަޖީދު/ ގ. މަންޒިލް މާލެ

1987

1991

20

އަލްފާޟިލް ހައިވަކަރު އަޙްމަދު ފުޅު/ މއ. ހައިވަކަރު، މާލެ

1992

21

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަމީދު މުޙައްމަދު/ ފޭރުމާގެ، ހއ. މޮޅަދޫ

1994

2002

22

އައައްޝައިޚް ޝުޢައިބް ޔޫސުފް/ ގިއުޅިލާށިގެ، މާލެ       2002

2004

23

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ސާވީ/ ފެހިފަރުދާގެ، މ. ވޭވަށް

2005

2006

24

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޢީމު/ ހ. މިނިވަންއައްސޭރި ،މާލެ

2006

2007

25

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ/ ނަރުގިސްވިލާ، ރ. މީދޫ

2007

2008

26

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ އިބްރާހީމް/ މ. މުސްޠަފާއާބާދު، މާލެ

2008

2008