އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

#

ނަމާއި އެޑްރެސް

މަޤާމާ ޙަވާލުވި ތާރީޚް

ނިމުނު ތާރީޚް

1

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަސަން/ މާލެ

2

އަލްފާޟިލް ކުޑަކޮއި ދޮންމަނިކު/ ކަފިނޫގެ، މާލެ

3

އަލްފާޟިލް އުއްސަކުރު ޢަބްދުﷲ ވަހީދު/ ސޯސަންމާގެ، މާލެ

4

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އަޤީލް/ ރަންގަލި ، މާލެ

5

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖާބިރު/ މ. އެލީނާ ، މާލެ

6

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަމީރު/ މ. އަސަރީގެ،  މާލެ

7

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލިމަނިކު (ކެނެޑީ) މ. ފީރޯޒުގެ، މާލެ

8

އަލްފާޟިލް ސަޢީދު މުޙައްމަދު/ މ. މަނާގެ، މާލެ

9

އަލްފާޟިލް އުނގުލު މޫސާ ކަލޭފާނު/ މ. މިދިލިމާގެ، މާލެ

1983

10

އަލްފާޟިލް ކާށިދޫ މުޙައްމަދު ރަޝީދު/ ގ. ނިޔަދުރު، މާލެ

1987

11

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދުލްމަޖީދު/ ގ. މަންޒިލް، މާލެ

1987

1991

12

އަލްފާޟިލް ހައިވަކަރު އަޙްމަދު ފުޅު/ މއ. ހައިވަކަރު، މާލެ

1992

13

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަމީދު މުޙައްމަދު/ ފޭރުމާގެ، ހއ. މޮޅަދޫ

1996

2002

14

އަލްފާޟިލް ޝުޢައިބް ޔޫސުފް/ ގިއުޅިލާށިގެ، މާލެ  2002

2004

15

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ސާވީ/ ފެހިފަރުދާގެ، މ. ވޭވަށް

2005

2006

16

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޢީމު/ މިނިވަންއައްސޭރި، މާލެ

2006

2007

17

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ/ ނަރުގިސްވިލާ، ރ. މީދޫ

2007

2008

18

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ އިބްރާހީމް/ މ. މުސްޠަފާއާބާދު، މާލެ

2008

2008