މުރާޖާ ކޮމެޓީ

މި އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރގެ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފު ކުރަން ބެނުންވެއްޖެނަމަ އެ ކަން ހުށައަޅާނީ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށެވެ. މިއީ ތިން މީހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއެކެވެ.

މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 3 ބޭފުޅުން:

ޔޫސުފު ޞިދުޤީ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯން ނަންބަރު: 7777215

yoosufsidqee@meem.gov.mv

މުޙައްމަދު ނިޔާޒު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ފޯން ނަންބަރު: 7794309

mohamed.niyaz@meem.gov.mv

އިބްރާހީމް ޒާހިރު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ފޯން ނަންބަރު: 7900319

ibrahimzahir@meem.gov.mv

 


މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް