ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން

މުޙައްމަދު ނިމާލު
ހިނގަމުންދާ ދައުރުގެ ރައީސް
7777215، 9990293
އަޙުމަދު ޙަސަން
ތިންވަނަ ދައުރުގެ ނައިބް ރައީސް
7764902
ޙަސަން އަމްޖަދު
ތިންވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރު
7919111
ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙުމާން
ދެވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ރައީސް
2015 - 2017
މޫސާ ނަޞީރު
ދެވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ރައީސް
2014 - 2015
އަޙުމަދު ޞުލައިމާން
ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ރައީސް
2011 - 2013
މުޙައްމަދު ޢާދިލް
ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ރައީސް (އައްޔަންކުރެވުނު)
2008 - 2011
ޔޫސުފު ޞިދުޤީ
ތިންވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް
9908044