ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން

 

ހަތަރުވަނަ ދައުރު ( 17 މެއި 2021 އިން ފެށިގެން )

މުޙައްމަދު ނިމާލު / ޖަންބުގެ މ.މުލައް ރައީސް
އަޙުމަދު ނިޝާން / ފެސްކޯ މ.ދިއްގަރު ނައިބް ރައީސް
އިސްމާޢީލް ނާހިދު / ރެޑިއަމްގެ މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ
މަމްދޫޙު ވަޙީދު / ފިނިހިޔާގެ މ. ވޭވަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ
އަޙުމަދު ޖަމާލު / ހަނދުވަރީގެ މ. މުލައް ކައުންސިލް މެމްބަރ
ޝަމްޢޫން ރަމީޒް / ހުސްނުހީނާގެ މ. މުލި ކައުންސިލް މެމްބަރ
އަޙުމަދު ޒުބައިރު / ނޫރާނީގެ މ. ނާލާފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ
ޢަބްދުލްޢަލީމް / ހަނދުވަރީގެ މ. ކޮޅުފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ
އިސްމާޢީލް ނާފިޢު / ހިމާލިޔާ މ. މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް މެމްބަރ

 

ތިންވަނަ ދައުރު ( 03 ޖޫން 2017 ން 16 މެއި 2021 އަށް )

ޔޫސުފު ޞިދުޤީ / މޫނިމާގެ މ. ކޮޅުފުށި ރައީސް
އަޙުމަދު ޙަސަން / ހުސްނުގެ މ. މުލައް ނައިބްރައީސް
ޙަސަން އަމްޖަދު / ކެތި މ. މަޑުއްވަރި މެމްބަރ

ދެވަނަ ދައުރު ( 26 ފެބުރުއަރީ 2014 ން 02 ޖޫން 2017 އަށް )

މޫސާ ނަޞީރު / ހިޔާ މ. ދިއްގަރު ރައީސްގެ މަޤާމުންނާއި ކައުންސިލް މެމްބަރުކަމުން 27 އޭޕްރީލް 2015 ގައި ވަނީ އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައި
އަޙުމަދު ޙަސަން / ހުސްނޫގެ މ. މުލައް ނައިބްރައީސް
ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙުމާން / ރެޑިއަމްގެ މ. ނާލާފުށި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމުން 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 ގައި ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު
ޔޫސުފް ޞިދުޤީ / މޫނިމާގެ މ. ކޮޅުފުށި މެމްބަރު
މޫސާ ނަޞީރު އަޙުމަދު / ތަނޑިރަތްމާގެ މ. މުލި މެމްބަރު
އިބްރާހިމް ނިޝާމް / ހަވީރީނާޒް މ. މަޑުއްވަރި މެމްބަރު
ޙަސަން އަމްޖަދު / ކެތި މ. މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް ރައީސް ކަމުގައި ހުންނެވި މޫސާ ނަޞީރު އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމުން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ހޮވިވަޑައިގެން 23 ޖުލައި 2015 ގައި ހުވާކުރެއްވި

ފުރަތަމަ ދައުރު ( 26 ފެބުރުއަރީ 2011 ން 25 ފެބުރުއަރީ 2014 އަށް )

އަޙުމަދު ސުލައިމާން / އެންދެރި - 7 ހުޅުމާލެ ރައީސް
މުޢާވިޔަތު ޝަކީބް / ބްލޫހައުސް މ. ރަތްމަންދޫ ނައިބްރަޢިސް
މުޙައްމަދު ފުޢާދު / އަލިމަސްގެ މ. ދިއްގަރު މެމްބަރު
ޔޫސުފް ޞިދުޤީ / މޫނިމާގެ މ. ކޮޅުފުށި މެމްބަރ
ޢަބްދުއްﷲ ރަޝީދު / ގުލްދަސްތާގެ މ. މުލި މެމްބަރު
ޒާހިރު މުޙައްމަދު / ޖަވާހިރުގެ މ. މުލައް މެމްބަރު
ޢަލީ އިބްރާހިމް / ހ. މަދަރާގެ ކ. މާލެ މެމްބަރު

 

ރަޢީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރެއްވި

މުޙައްމަދު ޢާދިލް / ރޯޝަނީގެ މ. މުލައް 2009 ޖަނަވަރީ 22 އިން 2011 ފެބުރުއަރީ 25 އަށް