ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން

ޔޫސުފު ޞިދުޤީ
ހިނގަމުންދާ ދައުރުގެ ރައީސް
7777215, 9908044
އަޙުމަދު ޙަސަން
ހިނގަމުންދާ ދައުރުގެ ނައިބްރައީސް
7764902
ޙަސަން އަމްޖަދު
ހިނގަމުންދާ ދައުރުގެ މެމްބަރު
7919111
ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙުމާން
ދެވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ރައީސް
2015 - 2017
މޫސާ ނަޞީރު
ދެވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ރައީސް
2014 - 2015
އަޙުމަދު ޞުލައިމާން
ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ރައީސް
2011 - 2013
މުޙައްމަދު ޢާދިލް
ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ރައީސް (އައްޔަންކުރެވުނު)
2008 - 2011