ކައުންސިލްގެ ލަނޑުދަނޑި

"އަތޮޅުގައި ޞުލްޙަ މަސްލަޙަތު ޤާއިމްކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް އެންމެމަތީ ފެންވަރުގައި ދިނުމަށްޓަކައި، ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފުއްދައިދިނުމަށް އެހީތެރިވެ، އެންމެމަތީ ފެންވަރުގައި ރާވާ ހިންގޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުން"