މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އައު ޔުނީފޯމް ޙަވާލުކޮށްފި!

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން މިހާތަނަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި ނޫކުލައިގެ ޔުނީފޯމާ، ބުރުގާގެ ބަދަލުގައި ފެހިކުލައިގެ ޔުނީފޯމާ، ބުރުގާއެއް ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ.  މި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި މިއަދު

Read more

މ. މަޑުއްވަރީން އަލަށް އެއްގަމު ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތަށް އެދެން ބޭނުންވާފަރާތް ތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި!

މ. މަޑުއްވަރީން އަލަށް އެއްގަމު ލައިސަންސަންސްގެ ޚިދުމަތަށް އެދެންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް މ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާއި މ. މުލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިމެނޭގޮތަށް މިއަދު

Read more

މ. އަތޮޅުގެ އެސް.ޓީ.އޯ. ގެ ފާމަސީތަކުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ބޭސްލިބުމަށް ދަތިތަކެއްހުރީތީ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓލުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި!

ކޮވިޑްގެ މިޙާލަތުގައި މ. އަތޮޅު އެސް.ޓީ.އޯ. ގެ ފާމަސީތަކުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ބޭސްލިބުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރީތީ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މ. މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން އިސްނަގައިގެން

Read more

ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލު ކުރަމުންގެންދާ ގަވާޢިދުތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ

Read more

ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލެވިފައިވާ މ. އަތޮޅުތެރޭގެ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ދޯނި ފެރީގެ ޚިދުމަތް އަލުންފަށަނީ!

މ. ކޮޅުފުށީ ބައެއްމީހުން ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވުމާގުޅިގެން މެދުކަނޑާލެވިފައިވާ މ. އަތޮޅުތެރޭގައި ސަރުކާރުން އޮޕަރޭޓްކުރައްވަމުންގެންދެވި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ފެރީގެ ޚިދުމަތް  2021 ފެބުރުއަރީ 11 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

Read more

މުލަކަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ޢާންމު ޤަވާޢިދުތައް

މުލަކަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށި ކައުންސިލް މުލަކަތޮޅު ވޭވަށް ކައުންސިލް މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް މުލަކަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލް މުލަކަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލް މުލަކަތޮޅު މުލީ

Read more