ޤަރާރު

  • ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް އެދި ގޮވާލާ ޤަރާރު. (05 އޭޕްރީލް 2023) 236/2023/Q-01

Download (PDF)

 

  • މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤަރާރު (08 ޑިސެމްބަރ 2021) QAR/2021/02

Download (PDF)

 

  • މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤަރާރު (27 މޭ 2021) 236/2021/Q-01

Download (PDF)