މ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފައިބަރގްލާސް ލޯންޗެއް ބަނުން
މ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް މަރާމާތު ކުރުން (ފަހުގެ އިޢުލާން)
މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބައެއް ދޮރުފަތްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި، ބައެއްތަކެތި ގަންނާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
މ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް މަރާމާތުކުރުން
މ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް މަރާމާތުކުރުން
  މ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް މަރާމާތު ކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 

 

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު (ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު (ލޯންޗު ޑްރައިވަރ)
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
“ދިރެމާ” ލޯންގެ 9 ވަނަ ބުރަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވާނެ ލެކްޗަރުން ހޯދުމަށް މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފާންތަރި ތަޢުލީމީ ސްކޯލަރޝިޕް ލޯން ސްކީމް އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނައުން
މުލަކަތޮޅު ފާންތަރި އެވޯޑް ފަރުމާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
މ.އަތޮޅު ސްޓޯރ ކުއްޔަށް ދިނުން
މުލަކަތޮޅު ފާންތަރި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުން
މުލަކަތޮޅު ފާންތަރި އެވޯޑް 2018