ކައުންސިލް އިދާރާގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީތައް

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ދާއިމީ  ކޮމިޓީތައް

ތިރީގައި މި ވަނީ މި ވަގުތު މުލަކަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައިފާވާ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކެވެ.

 މ.މުލީ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ

 މި ކޮމިޓީއަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދު 2014 ގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދު ތަންފީޒު ކުރުމަށާއި ސިވިލް ސަރވިސްއިން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކޮށް، ޒަމާނީ ސިވިލް ސަރވިސްއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ކޮމިޝަނަށާއި، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނަށާއި، ޒިއްމާދާރު ވެރިންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި މ. މުލީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީއެވެ.

ކޮމީޓީގެ މެންބަރުން

# ނަން މަޤާމް ބައިވެރިވާ އިދާރާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު
1 އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޗެއަރޕާސަން 7794309
2 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޑިރެކްޓަރ މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ވައިސް  ޗެއަރޕާސަން 7830533
3 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ކަމާލު ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެންބަރު 9823186
4 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޢަފީފާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެންބަރު 9700929
5 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފު އެސިސްޓެންޓް އިކޮނަމިކްޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެންބަރު 9994828
6 އަލްފާޟިލާ އަޒްމަތު ޙަސަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުޒަޒު މެންބަރު 9759155
7 އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަޝީދު އ. ޑިރެކްޓަރ މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެންބަރު 7755347
8 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސަމާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެންބަރު 9180465
9 އަލްފާޟިލް ސާދާތު ޔޫސުފް ސީނިއަރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ މ. މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް މެންބަރު 9507669
10 އަލްފާޟިލާ މަސްޢޫދާ މޫސާފުޅު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް މެންބަރު 9930605

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

ޤާނޫން ނަންބަރު: 01/2014 މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫންގެ ދަށުން މި އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރގެ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފު ކުރަން ބެނުންވެއްޖެނަމަ އެ ކަން ހުށައަޅާނީ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށެވެ. މިއީ ތިން މީހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއެކެވެ.

މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން:

ޔޫސުފު ޞިދުޤީ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯން ނަންބަރު: 7777215

yoosuf.sidqee@meem.gov.mv

މުޙައްމަދު ނިޔާޒު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ފޯން ނަންބަރު: 7794309

mohamed.niyaz@meem.gov.mv

އިބްރާހީމް ޒާހިރު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ފޯން ނަންބަރު: 7900319

ibrahim.zahir@meem.gov.mv

 ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

 ޤާނޫން ނަންބަރު: 16/2014 ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫންގެ ދަށުން މި އިދާރާއަށް ޖިންސީ ގޯނާއާ ފުރައްސާރައާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަންވާނީ މި އިދާރާގައި އުފައްދާފައިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށެވެ.

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން

މުޙައްމަދު ނިޔާޒު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ފޯން ނަންބަރު: 7794309

mohamed.niyaz@meem.gov.mv

މުޙައްމަދު ޒާހިރު

ޑިރެކްޓަރ

ފޯން ނަންބަރު: 7830533

mohamed.zahir@meem.gov.mv

ޢާއިޝަތު ޢަފީފާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ފޯން ނަންބަރު:6720600

aishath.afeefa@meem.gov.mv

ޖެންޑަ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައްބަލާ ކޮމިޓީ

ޤާނޫން ނަންބަރު: 2016/18 ޖެންޑަ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު ގެ 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީފާދޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން މި އިދާރާއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އެލުލަވާލައިފާވާ ކޮމިޓީއަކީ މ. މުލީ އެޗްއާރު އެމްޑީ ކޮމިޓީގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލްއެވެ.

ޕެނަލްގެ މެންބަރުން

# ނަން މަޤާމް ބައިވެރިވާ އިދާރާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު
1 އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޗެއަރޕާސަން 7794309
2 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޑިރެކްޓަރ މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ވައިސް  ޗެއަރޕާސަން 7830533
3 އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަޝީދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކޯޑިނޭޓަރ 7755347
4 އަލްފާޟިލް ސާދާތު ޔޫސުފް ސީނިއަރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް މެންބަރު 9507669
5 އަލްފާޟިލާ ޢަޒްމަތު ޙަސަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުޒަޒު މެންބަރު 9759155

ބިޑް ކޮމިޓީ

ބިޑް ކޮމެޓީ އަކީ މާލިއްޔަތު ޤަވައިދުގެ ދަށުން އެކިކަންކަމަށް ލިބޭ އަގުތައް ބަލާ އެކަމެއް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް އޮފީހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލަން ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިކޮމެޓީގެ މައިގަޑު މަސައްކަތް ތަކަކީ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލާ، ވަޒަންކުރުމުގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އަގާއި، ފަންނީ ގޮތުން ޤާބިލްކަން ހުރިމިންވަރާއި، މާލީގޮތުން ޤާބިލްކަން ހުރި މިންވަރު ބަލައި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ނިންމޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމެވެ. މިކޮމެޓީގައި ތިއްބަވަނީ 5 މެމްބަރުންނެވެ.

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން

# ނަން މަޤާމް ކޮމިޓީގެ ދައުރު
1 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަސަން މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ޗެއަރޕާސަން
2 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޑިރެކްޓަރ ވައިސް  ޗެއަރޕާސަން
3 މޫސާ ފާއިޒު އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މެންބަރު
4 ޢާއިޝަތު ޢަފީފާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މެންބަރު
5 މުޙައްމަދު އިކްރާމް އެސިސްޓެންޓް ރިސާޗް އޮފިސަރ މެންބަރު