މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މ.މުލި ، ދިވެހިރާއްޖެ

ރަށާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ރަތްމަންދޫ ވޭވަށް މުލައް މުލި ނާލާފުށި ކޮޅުފުށި ދިއްގަރު މަޑުއްވަރި
ތަފްޞީލް ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު
ރަށުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރ)  22.37 ހެކްޓަރ  58.7 ހެކްޓަރ  16 ހެކްޓަރ  76
ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިން  2.18 ހެކްޓަރ  1959338.27 އަކަފޫޓް  10 ހެކްޓަރ  2500
ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިން  0.556 ހެކްޓަރ  243922.29 ހެކްޓަރ  02 ހެކްޓަރ 1000
ޢިޖްތިމާޢީ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިން  1.28 ހެކްޓަރ  339158.66 ހެކްޓަރ  – 680
އިޤްތިޞާދީ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިން  0.182 ހެކްޓަރ  69946.07 ހެކްޓަރ  –  –
މިހާރު ހުސްކޮށް އޮތް ބިމުގެ ބޮޑުމިން  18.172 ހެކްޓަރ  3706049.71 އަކަފޫޓް  04 ހެކްޓަރ  50000
އާބާދީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ރަތްމަންދޫ ވޭވަށް މުލައް މުލި ނާލާފުށި ކޮޅުފުށި ދިއްގަރު މަޑުއްވަރި
ތަފްޞީލް ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު
ޢުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށް 60 106 511 299 160 421 349  206
ޢުމުރުން 18 އަހަރާއި 35 އަހަރާއި ދެމެދު  81  106 690  320 170 480  469  246
ޢުމުރުން 35 އަހަރާއި 65 އަހަރާއި ދެމެދު 66  76 451  291 169 447  433  206
ޢުމުރުން 65 އަހަރުން މަތި 18  15 81  50 27  71  90  55
މީހުންގެ ޖުމްލަ  225  303  1733  960 526 1419  1341  713
ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ރަތްމަންދޫ ވޭވަށް މުލައް މުލި ނާލާފުށި ކޮޅުފުށި ދިއްގަރު މަޑުއްވަރި
ތަފްޞީލް ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު
ސްކޫލްގައި ތިބި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ޢަދަދު  8  25 294  261  41  192  178 64
ރަށުން ބޭރުން އައިސްތިބި ކުދިންގެ ޢަދަދު  1 33  93  – 2  26  3
ސްކޫލްގައި ތިބި ތަމްރީންވެފައިވާ ދިވެހި ޓީޗަރުންގެ ޢަދަދު 1  5 23  20 6 22  14  7
ސްކޫލްގައި ތިބި ތަމްރީންނުވާ ދިވެހި ޓީޗަރުންގެ ޢަދަދު  2  – 3  1 3  –  2  3
ސްކޫލްގައި ތިބި ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ޢަދަދު  3  3 13  11  –  5  13  7
ޕްރީސްކޫލްގައި ތިބި ކުދިންގެ ޢަދަދު 7  28 36 19 32  79  25
ޕްރީސްކޫލްގައި ތިބި ތަމްރީންވެފައިވާ ދިވެހި ޓީޗަރުންގެ ޢަދަދު  1  2 2  4  2
ޕްރީސްކޫލްގައި ތިބި ތަމްރީންނުވާ ދިވެހި ޓީޗަރުންގެ ޢަދަދު  1  2  –  –  –  –
ރަށުން ބޭރަށްގޮސް ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ކިޔަވާ ރަށުކުދިންގެ ޢަދަދު  38  23 35  44 55  21  5
ރާއްޖެއިން ބޭރަށްގޮސް ކިޔާ ރަށުކުދިންގެ ޢަދަދު 1  – 5  –  5  6  7
ޢިމާމު ކޯސް ހަދާފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު  2  5 5  4  3  4
ޤާރީންގެ ޢަދަދު  –  –  –  – 3  1  1
ޙާފިޒުންގެ ޢަދަދު  –  –  –  –  –  –  –
ދީނީ ޢިލްމްވެރިންގެ ޢަދަދު  –  –  –  – 2  –  –
ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވައިގެން ތިބި މީހުންގެ ޢަދަދު  –  –  –  –  –  2
ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ނަގައިގެން ތިބި މީހުންގެ ޢަދަދު  6  2  11  17 02 6  11  –
މާސްޓަރ ޑިގްރީ ނަގައިގެން ތިބި މީހުންގެ ޢަދަދު 3  2  1  – 2  –  –
ޕީ.އެޗް.ޑީ ނަގައިގެން ތިބި މީހުންގެ ޢަދަދު  –  –  –  –  –  –  –
ކިޔަވައިދޭ އެންމެ މަތީ ގްރޭޑް  7  7  10  12  5  10  12  10
ކިޔަވައިދޭ ސްޓްރީމް  –  ސައިންސް، ކޮމާސް  ސައިންސް، ކޮމާސް  –  ކޮމާސް  ކޮމާސް  ކޮމާސް
ޤްރުއާން ކްލާސް/ އެދުރުގޭގެ ޢަދަދު  –  – 10  1 01 4
ޓިއުޝަން ކްލާހުގެ ޢަދަދު  –  – 1  –  – 4  1  –
ލައިބްރަރީގެ ޢަދަދު  1  1  1  1 1 1  1  1
ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ރަތްމަންދޫ ވޭވަށް މުލައް މުލި ނާލާފުށި ކޮޅުފުށި ދިއްގަރު މަޑުއްވަރި
ތަފްޞީލް ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު
ހޮސްޕިޓަލް/ސިއްޙީމަރުކަޒު/ ހެލްތުޕޯސްޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުންގެ ޢަދަދު 1  1  1  11  1  1  1  1
ޢާންމު ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޢަދަދު  1  1  1  7  1 1  1  1
އަންހެނުންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރ  –  –  –  1  –  –  –  –
ކުޑަކުދިންގެ ޙާއްޞަ ޑޮކްޓަރ  –  –  –  1  –  –  –  –
ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރ  –  –  – 1  –  –  –  –
ނަރުހުން 6  1  5  21 3  3  2
ލެބޯޓްރީ ޓެކްނީޝަން 1  –  1  3  –  1  1  –
ރޭޑިއޯ ގްރާފަރ  –  –  –  2  –  –  –  1
ދިވެހިބޭސްކުރާ މީހުން 5  –  5  – 1  2  –
ފޫޅުމައިން  –  1  –  –  –  –  3  1
ފާމަސިސްޓް 3  –  2 2  –  1  1
ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް  –  –  ލިބޭ  ލިބޭ  – ލިބޭ  ލިބޭ  –
ސްކޭންގެ ޚިދުމަތް  –  – ލިބޭ  – ނުލިބޭ  –
އީ.ސީ.ޖީ ގެ ޚިދުމަތް  –  –  – ލިބޭ  –  ލިބޭ ލިބޭ  –
ބޭސްފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ ލިބޭ ލިބޭ ލިބޭ ލިބޭ ލިބޭ
އިތުރު ޚިދުމަތް  –  –  –  ލިބޭ  – ލިބޭ  –
ކަރަންޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ރަތްމަންދޫ ވޭވަށް މުލައް މުލި ނާލާފުށި ކޮޅުފުށި ދިއްގަރު މަޑުއްވަރި
ތަފްޞީލް ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު
 ޖަނަރޭޓަރުގެ ޢަދަދާއި ކިލޯވޮޓް 2( 80،60،48)  3 2(180،250)  3 3 (40،58،80) 3(100،100،25)  4  3
ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތު  24  24  24  24  24  24  24  24
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް  ފެނަކަ  ފެނަކަ  ފެނަކަ  ފެނަކަ  ފެނަކަ  ފެނަކަ  ފެނަކަ  ފެނަކަ
ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ރަތްމަންދޫ ވޭވަށް މުލައް މުލި ނާލާފުށި ކޮޅުފުށި ދިއްގަރު މަޑުއްވަރި
ތަފްޞީލް ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު
ބަނދަރު ( ބަނދަރުގެ ޢަދަދާއި ބޮޑުމިން )  1 300×750 1 1 500×200 1 1
ޢިމާރާތްކޮށް ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ޢަދަދު 26  49  298  150  74 238  165  83
ޢިމާރާތްކޮށް ދިރިނޫޅޭ ގޭގެ ޢަދަދު 4  5  58 9  5  11  28
ދިރިއުޅުމަށްފަހު ފަޅަށްހުރި ގޭގެ ޢަދަދު  12  15  –  5
ޢިމާރާތްނުކޮށްހުރި ގޯތީގެޢަދަދު  11  86  8  138
ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ ގޯތީގެ ޢަދަދު  2  34  8  7
ގޯތިދޫކުރާ ބޮޑުމިން  3000އފ  2000އފ  1500އފ  3000އފ
ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ޢަދަދު  1  2  3  2  2  3  2  2
އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގެ ޢަދަދު  –  –  1  1  1  1  –  –
ދެބުރިއަށް ހަދާފައިވާ ގޭގެ ޢަދަދު  –  1 5  10 3 2  46  10
ތިންބުރިއަށް ހަދާފައިވާ ގޭގެ ޢަދަދު  –  – 2  –  –  –  –  2
ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ޢަދަދު  –  –  –  –  –  –  –  –
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ޢަދަދު  –  –  –  1  –  –  –  –
ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އިދާރީ މަރުކަޒުގެ ޢަދަދު 1  –  2  – 1  3  –  1
ކުޅިވަރު ސްޓޭޖް  –  –  –  1  – 3  –  –
ފާލަން/ ޖެޓީ  1  –  1  –  1  1  –  1
ހިނަވާގެ  –  –  –  1  –  –  1  –
ރަށުގައި އަލަށްޖަހާ ބަނދަރުބައްތި/މަގުބައްތީގެ ޢަދަދު (މިހާރުހުރިޖުމްލަ) 31 10 48
އަލަށްޖެހުނު ނެރުބބައްތީގެ ޢަދަދު (މިހާޜު ބޭނުންކުރެވޭޢަދަދު) 2 1
އަލަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވުނު ޢަދަދު
ރަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު ބިމުގެ ޢަދަދު 9
ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު ފަޅުގެޢަދަދު
އަލަށް ހެދުނު މަގުގެ ޢަދަދު
ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކުރެވިފައި
އެހެނިހެން  –  –  –  –  –  –  –  –
އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ރަތްމަންދޫ ވޭވަށް މުލައް މުލި ނާލާފުށި ކޮޅުފުށި ދިއްގަރު މަޑުއްވަރި
ތަފްޞީލް ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު
ފިހާރަ  3  3  26  22  8 15  21 6
ރެސްޓޯރެންޓް  –  – 1  1  –  –  –  –
ސައިހޮޓާ/ ކެންޓީން  1  2  4 1  2  3  2
ފާރމަސީ 1  –  1  2 1 1  2  1
ވަޑާންގެ  –  – 5  1  –  –  5  –
ވޯކްޝޮޕް  –  –  1  1  –  –  3  –
ފަހާތަންތަން  –  – 3  1  –  –  –  1
ބޯކޮށާ ތަންތަން  –  –  1  1  –  –  –  2
ރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުނި  –  5  4  4 1 1  –  –
ތެޔޮ ވިއްކާ ތަންތަން  –  –  1  1  –  –  –  1
މަސްގަނެ ވިއްކާ ތަންތަން  1  4  5  3 1 1  2  1
އިޤްތިޞާދީ އެހެނިހެން މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން  –  3 2  –  –  –  –  –
ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ރަތްމަންދޫ ވޭވަށް މުލައް މުލި ނާލާފުށި ކޮޅުފުށި ދިއްގަރު މަޑުއްވަރި
ތަފްޞީލް ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު
އަނގަމަތި އިންޖީން މަސްދޯނި 2  4 7  3 6 15  11  5
އިންޖީން އެޅި ކުދި ދޯނި 1  12 5  – 3 7  11  2
ކަންނެލި ދޯނި  –  – 2  –  – 1  –  3
ލާންޗް 2  – 20  2 6  1  1  1
ޑިންގީ 8  5 10  17 8 8  8  3
ބޮއްކުރާ  1  4 5  – 5 6  5  5
ރިޔަލުދޯނި  –  –  – 3 5  –  –
ފަސިންޖަރުންނާއި، މުދާ އުފުލާ އުޅަނދު ފަހަރު  –  1  1  – 2 6  1  –
އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ރަތްމަންދޫ ވޭވަށް މުލައް މުލި ނާލާފުށި ކޮޅުފުށި ދިއްގަރު މަޑުއްވަރި
ތަފްޞީލް ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު
ކާރު  –  –  –  1  –  –  –  –
ޕިކަޕް  –  2 4  4 1  –  –
ވޭން އެންބިއުލާންސް  –  –  1  2  –  2  1  1
ސައިކަލް 2  15 115  44 4  45  1  2
އަތްގާޑިޔާ 9  10 25  10 4 12  25  3
ޢާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން
ރަތްމަންދޫ ވޭވަށް މުލައް މުލި ނާލާފުށި ކޮޅުފުށި ދިއްގަރު މަޑުއްވަރި
ތަފްޞީލް ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު
ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން 2  1 196  –  – 32  –  3
ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން 13  22 235  20  55 34  150 3
ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން 13  –  –  –  – 8  150  –
ހުއިފިލަނޑާ މަސްވެރިކަން 13  –  –  –  – 9  30  –
ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން 26  10 45  10 7  40  3
އިހީގެ މަސްވެރިކަން  –  –  –  –  – 6  –  –
ލޮނުމަސް އެޅުން  –  – 6  1  2 2  –  –
އެހެނިހެން މަސްވެރިކަން  –  – 15  – 6  –  –
ރަށުގައި ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުން  32  42  143  40 105  57  49
ރަށުން ބޭރުގައި ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުން 29  17 65  10 57  49  45
ރިސޯޓްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން 1  2 55  35  42  108  4
ދަނޑުވެރިކަން ކުރުން 26  48 23  15  – 32  –  –
ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތް ކުރުން  – 35  5  –  12  14  3
ވިޔަފާރި ކުރުން  4  5 26  22  8 16  20  6
ވަޑާން ކުރުން 6  1 4  2  4 4  9  6
ފަހާމީހުން 22  – 25  1  –  11  22  1
ބޯކޮށާމީހުން 12  – 5  1  – 24  –  2
ރޯނުވެށުން/ ފަންގިވިނުން  28  54 235  1  95 124  –  3
ރާވެރިން  –  –  1  –  –  –  –  –
އެހެނިހެން  –  –  –  –  –  –  –
ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ރަތްމަންދޫ ވޭވަށް މުލައް މުލި ނާލާފުށި ކޮޅުފުށި ދިއްގަރު މަޑުއްވަރި
ތަފްޞީލް ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު
ރައްޔިތުންގެ ފެންތާންގީގެ ޢަދަދު 9  6  32  –  14 49  16  25
ފެންތާންގީ ނެތް ގޭގެ ޢަދަދު  1  –  2  –  7  –
އާރު.އޯ ޕްލާންޓް  –  –  –  1  –  –  –  –
ނަރުދަމާ ނިޒާމް  –  –  –  1  –  1  –  –
މުވާޞަލާތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ރަތްމަންދޫ ވޭވަށް މުލައް މުލި ނާލާފުށި ކޮޅުފުށި ދިއްގަރު މަޑުއްވަރި
ތަފްޞީލް ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު ޢަދަދު
ފެކްސް މެޝިން 4  6 9 2  3  4  4
ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ  23  38 798  35 34  104  60
ލެޕްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ 21  15 532 50 33  84  75
ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އެންޓަނާ  37  29 35 15 64  5  8
ކޭބަލް ޓީ.ވީ ބޭނުންކުރާ ގޭގެ ޢަދަދު  –  – 275 75  –  168  83

މަޢުލޫމާތު ނެގިފައިވަނީ:

ވޭވަށް، މުލި، ދިއްގަރު، މަޑުއްވަރި (2015 ޖެނުއަރީގެ ނިޔަލަށް)

ރަތްމަންދޫ، މުލައް، ނާލާފުށި، ކޮޅުފުށި (2016 އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް)

މ.އަތޮޅު ހެލްތު އެމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ޓީމް