Uncategorized

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުމަށް މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ތަޖްރިބާ ދަތުރެއް ކުރައްވައިފި

މިއަތޮޅުގައި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މިކައުންސިލްގެ ޓީމަކާއި މިއަތޮޅު ރަށްރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ހިމަނައިގެން، ފ. އަތޮޅު މަޤޫދޫއަށް ދަތުރެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މި އޮގަސްޓް މަހު 10 ދުވަހު ކުރި މިދަތުރުގައި ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލާއި، މަގޫދޫ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާއި، މަގޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއެކު މިދަތުރުގެ ބައިވެރިން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ އެރަށުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ވަނީ ހޯއްދަވާފައެވެ. އަދި މަގޫދޫ ކޯޕަރޭޓިވް […]

އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ހެދުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

  ިކައުންސިލާއި، މިއަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލާނެގޮތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް 2016 އޮގަސްޓް 07 އިން 09 މ. މުލީގައި ހިންގައިފިއެވެ. މ. މުލީ ޔޫތުސެންޓަރުގައި ބޭއްވި މިޕްރޮގްރާމްގައި ތަމްރީން ކުރެވިފައިވަނީ 21 ބޭފުޅުންނެވެ. އަދި ފެސިލިޓޭޓުންގެ ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރނަންސް އޮޑިޓަރ އަޙްމަދު ޙަސަން އާއި ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓަރ އިސްމާޢީލް ރަޝީދުގެ އިތުރުން މ. މުލަކު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭސް އޮފިސަރ […]

މ. އަތޮޅު 6 ވަނަ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ބާއްވައިފި

  މ.އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު 6 ވަނަ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބާރާތް 2016 މެއި 12-14 އަށް މުލީގައި ވަނީ ބޭއްވިފައި. މިމުބާރާތުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ 04 ސްކޫލުން. އެއީ، ދިއްގަރު، މުލައް، ކޮޅުފުށި، އަދި މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް. މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް، 2 ވަނަ ދިއްގަރު ސްކޫލް، 3 ވަނަ މ.އަތޮޅުމަދުރަސާ/ ކޮޅުފުށި. މި މުބާރާތް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ދަޢުލަތަށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތްކުރެއްވި ޢިއްޒަތްތެރިއެއްކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލާ ނަސީމާ މުޙައްމަދު ކަލޭފާނު. މި މުބާރާތުގެ 5 […]