މައި ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން މ. އަތޮޅުގައި ކޯސްތަކެއް ފަށަނީ

mi     mi2

މައި ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން މިއަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި 31 އޮގަސްޓް 2016 އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މިކޯސްތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މ. މުލީގައެވެ. ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާއިންނާއި، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަދި ވެބްސައިޓުނާއި، އަދި މައިކޮލެޖްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

www.meem.gov.mv

www.micollege.edu.mv

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.