މިއަތޮޅު ކޮޅުފުށީގައި އެސް.ޓީ.އޯ އިން ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

Beautifully suited for all your web-based needs

މިއަތޮޅު ކޮޅުފުށީގައި އެސް.ޓީ.އޯ އިން ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

STO pharmacyރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވުމަށް އެސްޓީއޯ އިން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިއަތޮޅު ކޮޅުފުށީގައި ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

ކޮޅުފުށީ ބޭސް ފިހާރަ އިއްޔެ ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް އާއި އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް އެވެ.